Město Kopřivnice - Tisková zpráva z 23. 11. 2005 - Výstupy z Rady města Kopřivnice ze dne 22.11.2005Město Kopřivnice - Tiskové zprávy z roku 2021
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Instagram logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
Otevírací doba a kontakty
Expozice Dany a Emila Zátopkových v Technickému muzeu Tatra - foto STUDIO TRINITY, s.r.o.

Tiskové zprávy RSS logo

Archiv: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004

23. 11. 2005

Výstupy z Rady města Kopřivnice ze dne 22.11.2005

RM doporučila ZM schválit
Pravidla pro pronajímání bytů ve vlastnictví města. Jedná se o bytové jednotky spravované bytovým odborem a Střediskem sociálních služeb. Skupina složená ze zastupitelů napříč politickým spektrem zasedla dvakrát. Výsledkem jsou následující změny:
- nově bude moci být do seznamu zájemců o byt ve správě bytového odboru zařazena i žádost zájemce, který nesplňuje podmínky trvalého pobytu či bydlení na území města, pokud má na území města pracovní poměr na dobu neurčitou alespoň jeden rok před podáním žádosti
- byty 1+0 a 2+0 se budou přednostně nabízet bezdětným rodinám
- u pronájmu "zadlužených" bytů se zavádí princip neomezené nejvyšší nabídky, což znamená, že pokud dluh váznoucí na bytě bude nižší než nabídka přistoupení k závazku, bude možno tímto způsobem "umořit" i dluh, respektive jeho část vtahující se k jinému bytu
- omezuje se uzavírání prodlužování nájemních vztahů s dlužníky a to tak, že smlouva nebude prodloužena, pokud dluh bude vyšší než 15 000,- Kč nebo prodlení s placením bude trvat déle než 3 měsíce
- zavádí se povinnost rady města informovat jednou za rok členy ZM o udělených výjimkách z pravidel
- bytovému odboru je uděleno oprávnění zamítnout žádost o výjimku, pokud je bez změny okolností požadována opakovaně
- zavádí se pravidlo pro promíjení části příslušenství

RM doporučila ZM schválit
Schválit vyhlášku 2/2005 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v aktualizované podobě. V roce 2005 platili občané Kopřivnice za odpady 430 Kč. Vzhledem ke vzrůstajícím cenám zejména pohonných hmot je nutné navýšit poplatek o 20 Kč. I přesto, že město do poplatku zanese příjem od společnosti EKO-KOM za třídění odpadu, jenž činí 988 tis. Kč za rok 2005, konečná výše 450 Kč nepokryje veškeré náklady spojené se svozem, separováním a zneškodňováním odpadu. Konečnou výši poplatku stanoví zastupitelstvo města, přičemž se jedná o variantách 430 ; 450 ; 480 a 500 Kč. Rozdíl je ve výši přímé dotace, kterou by bylo ochotno město Kopřivnice do systému poskytnout. Skutečné náklady se pohybují ve výši cca 520 Kč na poplatníka.
Ročně město Kopřivnice za tyto služby zaplatí 12,3 mil. Kč. Zákon dovoluje stanovení tohoto poplatku do maximální výše 500 Kč.

RM doporučila ZM schválit
uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace na opravu společných částí domu ve výši 120 000,-Kč mezi městem a bytovým družstvem Erbenova 1118. Město na základě "Pravidel prodeje bytových domů..." vyplácí 20% kupní ceny formou účelové dotace vázané na opravy společných částí domu. V tomto případě budou prostředky dotace použity na montáž domovního systému -- zvonků a otevíraní dveří, montáž osvětlení s PIR sensory a  instalaci nových poštovních schránek.

RM schválila
systém nakládání s odpady v zahrádkářských osadách na území města Kopřivnice a místních částech Lubina, Mniší, Vlčovice v roce 2006. Již několik let řeší odbor životního prostředí stále narůstající počet nepovolených skládek biologicky rozložitelného odpadu (BRO) a jejich odstraňování. Město se tedy rozhodlo analyzovat potřebu svozu a pro příští rok schválilo svoz BRO ve velkoobjemových vanách v období duben -- říjen, tj. 7 měsíců v intervalu 4 x za období (2 svozy na jaře a 2 svozy na podzim) ), což značí 4 svozy na 12 vybraných stanovištích. Náklady spojené s touto akcí dosáhnou přibližně 135 tis. Kč a budou uhrazeny z rozpočtu města. Současně rada města uložila stavebnímu úřadu provést kolaudaci objektů určených k individuální rekreaci, které dosud na území města a místních částí kolaudovány nejsou . Na základě výsledků roku 2006 bude vypracován a v roce 2007 zaveden nový systém nakládání s BRO z objektů určených k individuální rekreaci.

RM schválila
postup k zajištění dalšího provozu kompostárny Točna-Příbor. Současný provozovatel TS Příbor informoval oba spoluvlastníky kompostárny -- města Příbor a Kopřivnice o záměru uzavřít kompostárnu kvůli nevyhovujícímu stavu. Po vzájemném jednání obou vlastníků byly dohodnuty tyto kroky: provedení úprav stanovených Krajským úřadem pro udělení nového souhlasu s provozem, ukončení provozu stávajícím provozovatelem ke dni 28.2.2006 a zveřejnění záměru obou měst kompostárnu pronajmout. V souvislosti s tím rada města doporučila prodej 1400 t hotového kompostu za cenu 1 Kč/t.

RM vzala na vědomí
informaci o zpracování Plánu odpadového hospodářství města Kopřivnice. Ten bude mít kopřivnická veřejnost možnost připomínkovat na internetových stránkách města, 2 paré asi 50 stránkového dokumentu budou k dispozici na odboru životního prostředí a na podatelně MÚ. Připomínky je možné zasílat do 9. prosince, následně budou opodstatněné připomínky zpracovatelem POH zapracovány a POH bude odeslán Krajskému úřadu MSK.

RM vyhlásila
Program "Granty 2006". Odbor školství počítá předběžně s částkou 200 tis. Kč na pokrytí žádostí o dotace. Žádosti musí být podány do 5.1.2006. Tématy jsou
1. Divadelní tradice města Kopřivnice (např. uspořádání divadelního festivalu, přehlídky různých divadelních forem, historická vystoupení apod.)
2. Ve zdravém těle zdravý duch (např. uspořádání sportovních akcí podporujících zdravý životní styl, aktivity zaměřené na cvičení a pohyb apod.)
3. Kopřivnice v síti Internetu (např. uspořádání seminářů nebo workshopů k tvorbě webových stránek, soutěže s internetovou tématikou apod.)

RM souhlasila
S podáním žádosti k vyhlášenému grantovému schematu dětská hřiště u nadace Duhová energie pro dětské hřiště v lokalitě ul. Máchova -- Horní v Kopřivnici. K vyplněné žádosti doloží odbor územního plánování i studii, jež navrhuje využití výše uvedené lokality jako dětské hřiště v odhadované ceně do 2. mil. Kč.
Lokalita ul. Horní -- Máchova Kopřivnice

RM doporučila ZM schválit
postup realizace modernizace tepelných sítí města Kopřivnice a výstavby tepelného zdroje. Návrh postupu doporučuje pro umístění tepelného zdroje výběr lokality v blízkosti autobusového nádraží z důvodu dostatečné rozlohy pozemku, vhodného umístění a dostupnosti inženýrských sítí. Původní zadání projektové dokumentace předpokládalo výstavbu tepelného zdroje založeného na spalování zemního plynu. Nové zadání dokumentace by mělo navrhnout tepelný zdroj založený na dvoupalivovém systému v kombinaci zemní plyn a obnovitelné zdroje energie. Projektová dokumentace umožní realizaci výstavby ve dvou postupných krocích. V roce 2006 by měl být vybudován záložní zdroj tepla o výkonu 26 MW a předpokládá se zbudování nové primární sítě pro jižní část města. Druhým krokem by  měla být v roce 2007 výstavba kotelny na spalování obnovitelných zdrojů a dostavba plynové kotelny na plný výkon 42 MW. V tomto období by měla být dokončena kompletní rekonstrukce rozvodů tepla včetně instalace objektových předávacích stanic u jednotlivých odběratelů.

Mgr. Miroslav Přívětivý
Vedoucí odboru informací a vnějších vztahů
Telefon: 556 879 436
E-mail: miroslav.privetivy(zavináč)koprivnice.cz

Banner - Ko-projekty
Banner - koronavirus
Banner - revitalizace centra města
Banner - Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší
Banner - Zátopek 100
Banner - Anketa
Banner - Mobilní rozhlas Kopřivnice
Banner - Cena za společenskou odpovědnost
Poplatek za odpady (pdf 217 kB)
Ikona popelnice

ZŠ Alšova se podělila o zkušenost s Erasmem

Na minikonferenci pořádané ZŠ Alšova se její pedagogové dělili o své zkušenosti z fungování projektů v rámci programu Erasmus+.
  FOTO: DAVID MACHÁČEKKopřivnice (dam) – Minikonferenci, jejímž hlavním cílem bylo předání dobrých zkušeností se zapojením do programů Erasmus+, pořádala minulý čtvrtek ZŠ Alšova. ...

V Kopřivnici na čističce vybudoval SmVaK novou dosazovací nádrž

V letošním roce byla dokončena dosazovací nádrž, která má zvýšit kapacitu kopřivnické čističky odpadních vod před napojením dalších místních částí.
  ILUSTRAČNÍ FOTO: KNKopřivnice (red) – Aby pojala čistička odpadních vod v Kopřivnici splaškovou kanalizaci z Vlčovic a Mniší, začaly v předstihu před jejich napojením Severomoravské ...

Informace o kvalitě ovzduší
Polétavý prach - PM10 [µg/m3]14.
Povolený denní limit pro PM10 je 50 µg/m3
Data ze stanice AIM Studénka, odchylka pro Kopřivnici ±10%
Realizované projekty
Ilustrační foto k projektu
 
Revitalizace mateřské školy Krátké
celkové výdaje projektu - 6.417.000 Kč
přiznaná dotace - 3.862.000 Kč
podíl města - 2.555.000 Kč
Logo - Czech Point
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS