Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Pseudogotický kostel sv. Bartoloměje z roku 1894 - foto Petr Šimčík

Tajemník

Kontakt

Formuláře odboru

 • zastupuje město před soudy ve věcech, kterých se město účastní,
 • účastní se na základě rozhodnutí tajemníka MÚ, starosty nebo stanoví-li tak vnitřní předpis procesu uzavírání smluv či jiných dokumentů a spolupodílí se na jejich evidenci, pokud tak stanoví vnitřní předpis a v souladu s vnitřním předpisem,
 • zabezpečuje soudní vymáhání pohledávek v souladu s vnitřními předpisy včetně řízení exekučního,
 • podílí se na procesu zadávání veřejných zakázek v souladu s vnitřními předpisy,
 • posuzuje a připravuje dokumenty a návrhy pro orgány města k plnění úkolů společníka, zakladatele nebo zřizovatele,
 • zabezpečuje vyřizování petic a stížností a kontroluje jejich vyřízení,
 • zpracovává právní stanoviska ve věcech příslušejících městu rámci své působnosti podílí se na přípravě návrhů a podkladů pro jednání rady města a zasedání zastupitelstva města v souladu s jednacími řády těchto orgánů a zabezpečuje připomínkování podkladových materiálů z právního hlediska v rámci své působnosti,
 • poskytuje jednotlivým odborům na základě žádosti či v souladu s vnitřními předpisy odbornou pomoc rámci své působnosti,
 • zabezpečuje po právní stránce přípravu vnitřních i právních předpisů města v souladu s vnitřními předpisy v rámci své působnosti,
 • vede evidenci obecně závazných právních předpisů, vnitřních předpisů, Sbírky zákonů a Věstníku právních předpisů Moravskoslezského kraje,
 • zabezpečuje právní službu pro komise rady města a výbory zastupitelstva města rámci své působnosti,
 • podílí se na přípravě návrhů jednacích řádů a statutů orgánů města, jejich změn a doplnění,
 • zabezpečuje zápis do obchodního rejstříku a zveřejňování stanovených údajů v Ústředním věstníku České republiky,
 • eviduje zřizovací listiny, zakladatelské listiny, společenské smlouvy právnických osob města a statutové dokumenty zvláštních orgánů města, plné moci a pověření k zastupování města před soudy a zástupce města v právnických osobách,
 • vykonává práva a povinnosti města při ohlášení shromáždění podle zvláštního zákona,
 • vede agendu přísedících u okresního a krajského soudu,
 • zajišťuje poskytování informací a ochranu osobních údajů z hlediska právního,
 • zajišťuje spisovou službu z hlediska právního.

Předpisy na úseku obrany a krizového řízení

 • z. č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů,
 • z. č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů,
 • z. č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhl. č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému ve znění pozdějších předpisů,
 • z. č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon),
 • z. č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR ve znění pozdějších předpisů,
 • ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR,
 • z. č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách ČR,
 • z. č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti,
 • z. č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech.
Banner - Kopřivnice - 2018
Banner - Mapping Ringhofferova vila
Měření rychlosti radarem

Informace o kvalitě ovzduší

Polétavý prach - PM10 [µg/m3]73
Povolený denní limit pro PM10 je 50 µg/m3
Data ze stanice AIM Studénka, odchylka pro Kopřivnici ±10%

Tiskové zprávy

RSS ikona

Kopřivnické noviny

Setkání ukázalo hlavně sbírky pořadatelů

Návštěvníci setkání kopřivnických sběratelů si mohli jejich kolekce nejen prohlédnout, ale dozvědět se i spoustu zajímavostí.
 FOTO: D. MACHÁČEKKopřivnice (dam) – Známky, komiksy, pohlednice, obaly od čokolád, plechovky, pivní sklo i zátky, knihy, ale třeba i čepice, které jsou součástí nejrůznějších ...

ZŠ sv. Zdislavy má nový výtah a dvě zmodernizované učebny

Zmodernizované učebny i výtah ZŠ sv. Zdislavy se v pátek 9. listopadu dočkaly slavnostního otevření. Žákům slouží od začátku školního roku.
 FOTO: DANA HOĎÁKOVÁKopřivnice (hod) – Základní škola sv. Zdislavy je od začátku nového školního roku bezbariérová. Ve škole byl vybudován prosklený výtah, kterým se žáci i ...

Národní cena České republiky za jakost - 2016

Realizované projekty

Hlavička stránky
 
Revitalizace ulice Štefánikovy včetně přilehlého veřejného prostranství
celkové výdaje projektu - 49.015.000 Kč
přiznaná dotace - 32.100.000 Kč
podíl města - 16.915.000 Kč
Czech Point
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS