ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Město Kopřivnice - Organizační struktura městského úřadu
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Instagram logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
Otevírací doba a kontakty
Pohled na Kopřivnici - foto Ladislav Renner

Odbor životního prostředí

Životní situace na Portálu veřejné správy >

Formuláře odboru

Kontakt

Náplň práce odboru životního prostředí

Odbor životního prostředí (ŽP) zajišťuje výkon státní správy v přenesené působnosti a samosprávy v samostatné působnosti. Výkon státní správy je zajišťován ve třech stupních:
 • 1. stupeň - jako městský úřad pro Kopřivnici a místní části Lubina, Vlčovice a Mniší (dále jsou uvedeny pod společným názvem město Kopřivnice)
 • 2. stupeň - jako pověřený městský úřad pro města Kopřivnice a Štramberk a obce Závišice a Ženklava
 • 3. stupeň - jako městský úřad obce s rozšířenou působností pro města Kopřivnice, Příbor a Štramberk a obce Kateřinice, Mošnov, Petřvald, Skotnice, Trnávka, Závišice a Ženklava
 • (4) výkon samosprávy v samostatné působnosti pro město Kopřivnici.
V další části jsou uvedeny hlavní činnosti v jednotlivých složkách životního prostředí, které odbor ŽP vykonává ve státní správě v přenesené působnosti a v samostatné působnosti. Čísla v závorkách znamenají v jakém území je příslušná činnost prováděna. (Příklad: vydává rybářský lístek (3) znamená, že vydává rybářský lístek pro všechna města a obce správního obvodu vyjmenovaná u 3. stupně).

1. Ochrana přírody a krajiny podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (1, 2, 3, 4), zajišťuje zejména tyto činnosti:

 • povoluje kácení dřevin rostoucích mimo les a ukládá náhradní výsadbu (1),
 • vydává závazná stanoviska k zásahům do významných krajinných prvků a krajinného rázu (2), k odlesňování a zalesňování pozemků nad 0,5 ha a k výstavbě lesních cest a melioračních systémů
 • vydává povolení k záměrnému rozšiřování geograficky nepůvodních druhů rostlin a živočichů do krajiny
 • vyhlašuje památné stromy a vydává souhlas k jejich ošetřování
 • vydává rozhodnutí k omezení nebo zákazu rušivé činnosti (3),
 • rozhoduje o vymezení přechodně chráněné plochy
 • rozhoduje o stanovení odchylného postupu při ochraně ptáků
 • uplatňuje stanoviska k územním plánům
 • hodnotí a vymezuje územní systém ekologické stability krajiny (3),
 • zajišťuje údržbu významných lokalit na pozemcích města (4).

2. Ochrana zemědělského půdního fondu (ZPF) podle zákona č. 334/1992 Sb., o odnětí půdy ze ZPF ve znění pozdějších předpisů (2, 3), zajišťuje zejména tyto činnosti:

 • kontroluje hospodaření na ZPF, může uložit opatření k nápravě (2),
 • vydává souhlas k trvalému nebo dočasnému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu o výměře do 1 ha, např. i pro stavbu rodinného domu (3),
 • rozhoduje o odvodech za odnětí zemědělské půdy ze ZPF a stanovuje jejich výši (3),
 • uděluje souhlas vyjádření k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, vodních cest a jejich součástí (3),
 • vydává souhlas k provedení přeměny nezemědělské půdy na půdu zemědělskou (3),
 • uděluje souhlas ke změně louky nebo pastviny trvalého trávního porostu na ornou půdu (3),
 • může uložit vlastníkovi nebo nájemci zemědělské půdy změnu kultury na pozemcích o výměře nad 1 ha (3),
 • uděluje souhlas k použití sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků a vede evidenci jejich použití.

3. Ochrana ovzduší podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů (1, 3, 4), zajišťuje zejména tyto činnosti:

 • rozhoduje o vyměření poplatků za znečištění ovzduší u malých stacionárních zdrojů o výkonu do 0,2 MW a vede jejich evidenci (1),
 • vypracovává programy zlepšování kvality ovzduší a program snižování emisí znečišťujících látek (1),
 • vydává nařízení a obecně závazné vyhlášky města (např. k podmínkám spalování suchých rostlinných materiálů) (1),
 • rozhoduje o vydání povolení pro činnosti malých stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, při kterých vznikají emise těkavých organických látek (1),
 • kontroluje povinnosti provozovatelů malých zdrojů znečišťování ovzduší,
 • rozhoduje o vyměření poplatků za znečištění ovzduší u středních stacionárních zdrojů o výkonu od 0,2 do 5 MW a vede jejich evidenci (3),
 • ověřuje údaje souhrnné provozní evidence u středních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší a předává je ministerstvu k zajištění evidence (3),
 • zpracovává emisní bilanci pro celostátní registr emisí a zdrojů znečišťování ovzduší, tzv. REZZO (1), (3),
 • zajišťuje informace o znečišťování (3) a stavu znečištění ovzduší (1).

4. Odpady podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů (1, 3, 4), zajišťuje zejména tyto činnosti:

 • zajišťuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Kopřivnice o odpadech (4),
 • kontroluje, zda mají fyzické osoby oprávněné k podnikání a právnické osoby zajištěno nakládání s odpady podle zákona o odpadech (1),
 • uděluje souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady (3),
 • uděluje souhlas k upuštění od třídění (3),
 • vede a zpracovává evidenci odpadů a způsobů nakládání s nimi, zařízení k nakládání a shromažďování odpadů, evidenci souhlasu a dalších rozhodnutí vydaných podle zákona o odpadech a evidenčních listů o přepravě nebezpečných odpadů (3),
 • dává vyjádření ke zřízení zařízení na odstraňování odpadů, v územním a stavebním řízení z hlediska nakládání s odpady (3),
 • v případech, kdy nelze odpad jednoznačně zařadit podle Katalogu odpadů, podává návrh Ministerstvu životního prostředí na zařazení odpadů (3),
 • mapuje a zajišťuje likvidaci nepovolených skládek odpadů (4),
 • zajišťuje propagaci udržitelného nakládání s odpady (4),
 • kontroluje dodržování obecně závazné vyhlášky o odpadech (4),
 • zajišťuje odstraňování autovraků a opuštěných vozidel (4).

5. Vodní hospodářství podle zákonů č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů a 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích ve znění pozdějších předpisů (1, 2, 3, 4), zajišťuje zejména tyto činnosti:

 • je povodňovým orgánem města Kopřivnice v době mimo povodní, zajišťuje zpracování a aktualizuje povodňový plán města Kopřivnice (4),
 • vede vodoprávní řízení a povoluje nakládání s vodami, odběr z vod podzemních a povrchových (1), (3),
 • vede vodoprávní řízení a povoluje vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních do velikosti 10.000 ekvivalentních obyvatel (3),
 • vede vodoprávní řízení a vydává stavební povolení ke stavbám vodních děl (3),
 • rozhoduje o zřízení, změně, zrušení ochranného pásma vodních zdrojů (3),
 • je povodňovým orgánem obce s rozšířenou působností v době mimo povodeň a zajišťuje zhotovení povodňového plánu obce s rozšířenou působností (3),
 • zajišťuje údržbu vodních toků a nádrží ve vlastnictví města Kopřivnice (4).

6. Rybářství podle zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství ve znění pozdějších předpisů (3), zajišťuje zejména tyto činnosti:

 • vydává rybářský lístek (3),
 • ustanovuje rybářskou stráž, vede evidenci o rybářských strážích (3).

7. Lesnictví podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích ve znění pozdějších předpisů (3, 4), zajišťuje zejména tyto činnosti:

 • může dočasně omezit nebo vyloučit vstup do lesa (3),
 • rozhoduje v pochybnostech, zda-li jsou pozemky určeny k plnění funkce lesa (3),
 • rozhoduje o odnětí lesních pozemků z lesního půdního fondu do výměry 1 ha (3),
 • rozhoduje o stanovení podmínek pro konání organizovaných nebo hromadných sportovních akcích (3),
 • rozhoduje o výjimkách ze zákazu provádět mýtní těžbu v lesních porostech mladších 80 let (3),
 • rozhoduje o udělení nebo odnětí licence odborného lesního hospodáře (3),
 • zajišťuje hospodaření v městských lesích města Kopřivnice (4).

8. Myslivost podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů (1, 2, 3, 4), zajišťuje zejména tyto činnosti:

 • vymezuje rozhodnutím honitbu, v níž lze provádět právo myslivosti a uznává držitele honitby (3),
 • může nařídit zákaz nebo přiměřené omezení vstupu do honitby nebo její části (3),
 • vydává rozhodnutí o uznání a zániku honitby (3),
 • provádí registraci honebního společenstva, vede rejstřík, oznamuje zánik honebních společenstev (3),
 • kontroluje plnění plánů mysliveckého hospodaření v honitbě (3),
 • vydává lovecký lístek (3),
 • spolupracuje s honebními společenstvy a mysliveckými sdruženími na území města Kopřivnice (4).

9. Ochrana rostlin podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči ve znění pozdějších předpisů (1, 2), zajišťují zejména tyto činnosti:

 • vyhlašuje začátek leteckého ošetřování rostlin (1),
 • vydává, mění a ruší nařízením na návrh státní rostlinolékařské správy mimořádná rostlinolékařská opatření (2),
 • stanovuje povinnosti vlastníkům v případech výskytu a šíření plevelů a škodlivých organizmů šířících se na zemědělské a neobdělávané půdě – zaplevelování (2).

10. Zemědělství a ochrana zvířat podle zákonů č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a č. 246/1992 Sb., o ochraně zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů (1, 3, 4), zajišťují zejména tyto činnosti:

 • na návrh veterinární správy rozhoduje o odebrání týraného zvířete (1),
 • kontroluje dodržování obecně závazné vyhlášky o chovu a držení psů (4).

11. Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů (1), zajišťuje zejména tyto činnosti:

 • zajišťuje zveřejnění informací o možnosti nahlížení do dokumentace a posudku,
 • zasílá vyjádření k projednávanému záměru příslušnému orgánu (1).

12. Poskytování informací o životním prostředí podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (1, 4), zajišťuje zejména tyto činnosti:

 • poskytuje informace o stavu životního prostředí (1),
 • koordinuje činnosti, které vedou k rozšiřování účasti veřejnosti na rozhodování o životním prostředí (4).

Patnáct rad občanům kde hledat nápravu při ohrožení životního prostředí:

1. Ve věcech místních záležitostí veřejného pořádku a ochrany zdravého prostředí (volně pobíhající psi, znečišťování veřejného prostranství psími exkrementy, odpadky, rušení nočního klidu, nepovolené skládky odpadů, nepořádek) se obraťte na:

 • Městskou policii v Kopřivnici, Štefánikova 1163, tel. 556 812 719, 604 142 244, 156
 • odbor ŽP, tel. 556 879 786, 556 879 782.

2. Při nadměrném hluku, vibracích a zápachu se obraťte na:

 • Krajskou hygienickou stanici, územní pracoviště Nový Jičín, Štefánikova 7/826, Nový Jičín, tel. 556 770 370
 • odbor ŽP, tel. 556 879 779, 556 879 782.

3. Při znečištění potravin cizorodými látkami se obraťte na:

 • Krajskou hygienickou stanici, územní pracoviště Nový Jičín, Štefánikova 7/826, Nový Jičín, tel. 556 770 370.

4. Při znečištění ovzduší se obraťte na:

 • odbor ŽP, tel. 556 879 782, 556 879 779
 • Městskou policii v Kopřivnici, Štefánikova 1163, tel. 556 812 719, 604 142 244, 156
 • Českou inspekci životního prostředí, Ostrava, tel. 595 134 140
 • Český hydrometeorologický ústav, Ostrava – kvalita ovzduší, rozptylové podmínky, tel. 596 900 218.

5. Při havarijním znečištění komunikací, půdy a vody (např. ropné havárie, úhyn ryb apod.), požáru v lesích se obraťte na:

 • Hasičský záchranný sbor Tatra Kopřivnice, tel. 556 494 121, 150
 • Policii ČR, Štefánikova 370, Kopřivnice, 556 880 251
 • Městskou policii v Kopřivnici, Štefánikova 1163, tel. 556 812 719, 604 142 244, 156
 • odbor ŽP, tel. 556 879 784, 556 879 786, 737 114 261.

6. Při závažných problémech s pevnými nebo tekutými odpady se obraťte na:

 • Českou inspekci životního prostředí, Ostrava, tel. 595 134 160
 • Hasičský záchranný sbor Tatra Kopřivnice 556 494 121, 1500
 • odbor ŽP, tel. 556 879 784, 556 879 781, 556 879 782, 737 114 261.

7. Při neoprávněném zásahu do lesního půdního fondu (např. kácení stromů, rozdělávání ohňů, vypalování trávy, vjíždění motorovými vozidly) nebo při nežádoucím hospodaření v lesích se obraťte na:

 • odbor ŽP, tel. 556 879 786, 556 879 787
 • Městská policie v Kopřivnici, Štefánikova 1163, tel. 556 812 719, 604 142 244, 156
 • Českou inspekci životního prostředí, Ostrava, tel. 595 134 112.

8. Při podezření z radiační zátěže, radioaktivně závadných stavebních materiálů, úniku radioaktivních plynů se obraťte na:

 • Krajskou hygienickou stanici v Ostravě, tel. 596 200 111.

9. Při týrání zvířat, zejména domácích a doma chovaných, při nedovoleném lovu se obraťte na:

 • Městskou policii v Kopřivnici, Štefánikova 1163, tel. 556 812 719, 604 142 244, 156
 • odbor ŽP, tel. 556 879 787, 556 879 786
 • Krajskou veterinární správu, územní pracoviště Nový Jičín, Jugoslávská 30, tel. 556 702 520.

10. V případě, že v přírodě naleznete poraněné zvíře, se obraťte na:

 • Záchrannou stanici pro volně žijící živočichy v Bartošovicích na Moravě, tel. 556 758 675, 723 648 759, 602 540 037
 • Městskou policii v Kopřivnici, Štefánikova 1163, tel. 556 812 719, 604 142 244, 156
 • odbor ŽP, tel. 556 879 789, 556 879 786.

11. Při kácení a nevhodném ořezávání stromů a keřů rostoucích mimo les se obraťte na:

 • odbor ŽP, tel. 556 879 779, 556 879 791
 • Městskou policii v Kopřivnici, Štefánikova 1163, tel. 556 812 719, 604 142 244, 156

12. Při poškozování přírodního prostředí, chráněných území, usmrcování, týrání nebo nedovoleném odchytu chráněných druhů živočichů a ničení nebo přenášení chráněných druhů rostlin, táboření a rozdělávání ohňů mimo vyhrazená míst se obraťte na:

 • odbor ŽP, tel. 556 879 789, 556 879 786, 556 879 787
 • Městskou polici v Kopřivnici, Štefánikova 1163, tel. 556 812 747, 156.

13. Při vjíždění a setrvávání motorových vozidel a obytných přívěsů v lese, používání otrávených návnad při výkonu práva myslivosti se obraťte na:

 • odbor ŽP, tel. 556 879 786, 556 879 787
 • Městskou polici v Kopřivnici, Štefánikova 1163, tel. 556 812 719, 604 142 244, 156.

14. Při zjištění zaplevelených, neudržovaných, dlouhodobě nesečených pozemků se obraťte na:

 • odbor ŽP, tel. 556 879 779, 556 879 786.

15. Při zjištění opuštěného vozidla (autovraku) se obraťte na:

 • odbor ŽP, tel. 556 879 781, 556 879 782
 • Městskou policii v Kopřivnici, Štefánikova 1163, tel. 556 812 719, 604 142 244, 156.

Dokumenty

 • Studie využití biologicky rozložitelných odpadů (pdf 359 kB)
 • Koncepce odpadového hospodářství pro území správního obvodu Kopřivnice jako obce s rozšířenou působností (pdf 4.9 MB)
 • Plán odpadového hospodářství města Kopřivnice na období 2006 - 2010 (pdf 0 Bytes)
 • Plán zdraví a kvality života Kopřivnice (pdf 374 kB)
 • Komplexní hodnocení vlivu dopravy na životní prostředí pdf 111 kB
 • Stanovení koncentrací polyaromatických uhlovodíků - PAHs - v ovzduší města Kopřivnice pdf 118 kB
Banner - pomoc Ukrajině
Banner - portál občana Kopřivnice
Banner - platební portál města Kopřivnice
Banner - Ko-projekty
Banner - volby
Banner - revitalizace centra města
Banner - Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší
Banner - Zátopek 100
Banner - Mobilní rozhlas Kopřivnice
Banner - Cena za společenskou odpovědnost
Poplatek za odpady (pdf 217 kB)
Ikona popelnice
Poplatek za psa (pdf 263 kB)
Ikona psa
RSS ikona

Radnice připravuje navýšení kapacity místních školek tak, aby stačily tříletým

Kopřivnice (dam) – Vyšší počet dětí, které letos přišly k zápisu do mateřských škol, ale nebyly přijaty, nutí radnici zamýšlet se nad navýšením kapacity ...

Malý fotbal čeká prázdninová přestávka

I když měl pouze jednoho hráče na střídání, porazil RS Team Kunčice pod Ondřejníkem 4:0, což je jeho druhé letošní vítězství. 
 FOTO: KRISTINA ČABLOVÁKopřivnice (cab) – Pouze tři zápasy byly na programu ve čtvrtém kole Oblastního přeboru v malém fotbale, který se odehrál na hřišti ZŠ dr. M. Horákové v sobotu ...

Informace o kvalitě ovzduší
Polétavý prach - PM10 [µg/m3]20.5
Povolený denní limit pro PM10 je 50 µg/m3
Data ze stanice AIM Studénka, odchylka pro Kopřivnici ±10%
Realizované projekty
Ilustrační foto k projektu
 
Skautské centrum Vanaivan
příspěvek města - 1.600.000 Kč
Logo - Czech Point
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS    Cookies    Upravit mé předvolby cookies    Ochrana oznamovatelů