ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Město Kopřivnice - Organizační struktura městského úřadu
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Instagram logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
Otevírací doba a kontakty
Bezručova vyhlídka - foto Lukáš Filip

Odbor správních činností

Životní situace na Portálu veřejné správy >

Formuláře odboru

Kontakty

 • vykonává činnosti v oblasti přípravy nařízení obce (§ 11 zákona o obcích) a veřejnoprávních smluv (§ 63 zákona o obcích),
 • zabezpečuje rozhodování o výjimkách z ustanovení obecně závazných vyhlášek podle správního řádu,
 • zpracovává právní stanoviska ve věcech příslušejících městu rámci své působnosti,
 • podílí se na přípravě návrhů a podkladů pro jednání rady města a zasedání zastupitelstva města v souladu s jednacími řády těchto orgánů a zabezpečuje připomínkování podkladových materiálů z právního hlediska v rámci své působnosti,
 • poskytuje jednotlivým odborům na základě žádosti či v souladu s vnitřními předpisy odbornou pomoc rámci své působnosti,
 • zabezpečuje právní službu pro komise rady města a výbory zastupitelstva města rámci své působnosti,
 • zastupuje město podle soudního řádu správního vůči jiným osobám a orgánům státní správy a samosprávy,
 • zabezpečuje přezkum právních předpisů města v souladu s vnitřními předpisy v rámci své působnosti,
 • zpracovává a vede evidenci trestních věcí týkajících se činnosti města, zajišťuje výstupy z následných trestních řízení a spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení,
 • zabezpečuje v plném rozsahu činnost Komise k projednávání přestupků města Kopřivnice,
 • zpracovává souhrnný statistický výkaz ve věcech přestupků za všechny správní odbory městského úřadu,
 • zabezpečuje vyhotovování odpovědí ve věcech posudků a zpráv o pověstech občanů pro správní a jiné orgány, zejména pro útvary Policie ČR, státní zastupitelství a soudy, Národní bezpečností úřad, Probační a mediační službu ČR, Ministerstvo obrany ČR - Vojenské zpravodajství aj.
 • provádí zápisy do celostátní evidence přestupků (ISEP)

Opravný prostředek proti rozhodnutí Městského úřadu Kopřivnice, odboru správních činností, jakožto správního orgánu I. stupně, lze podat na Krajský úřad - Moravskoslezský kraj v Ostravě, prostřednictvím zdejšího městského úřadu.

Odbor správních činností se člení na:

Oddělení správních agend

 • komplexně zabezpečuje v přenesené působnosti agendu na úseku matrik - vyřizuje žádosti o uzavírání manželství, o změnu jména a příjmení, o určení otcovství, o vystavení dokladů určených pro cizinu a opisu matričních dokladů apod,
 • komplexně zabezpečuje činnosti pracoviště Czech POINT – přijímá žádosti o ověřování shody kopie s originálem a ověření pravosti podpisů, o výpisy z informačních systémů veřejné správy – z Obchodního, Živnostenského a Insolvenčního rejstříku, z Katastru nemovitostí, žádosti o vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů , žádosti o zápis do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH, provádí na žádost autorizovanou konverzi dokumentů (úplné převedení dokumentu v listinné podobě do elektronické podoby a opačně), přijímá žádosti o zřízení datové schránky a provádí úkony s tím související, provádí zprostředkovanou identifikaci, výpis údajů z Registru obyvatel, výpis o využití údajů z Registru obyvatel, změnu údajů při zjištění nesouladu v Registru obyvatel, poskytnutí údajů z Registru obyvatel jiné osobě a odvolání souhlasu s poskytnutím údajů z Registru obyvatel jiné osobě. (Další informace o Czech POINTu - www.czechpoint.cz >)

  Provozní doba Czech POINTu je shodná s provozní dobou úřadu.

  Otevírací doba Městského úřadu Kopřivnice
  Pondělí8:00 - 11:3012:30 - 17:00
  Úterý8:00 - 11:3012:30 - 14:00
  Středa8:00 - 11:3012:30 - 17:00
  Čtvrtek8:00 - 11:3012:30 - 14:00
  Pátek8:00 - 11:30pouze informace, podatelna
  a Czech POINT
  8:00 - 10:00pokladna

 • komplexně zabezpečuje v přenesené působnosti agendu na úseku evidence obyvatel – přijímá žádosti o změně trvalého pobytu a o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, o poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel, o nahlášení doručovací adresy,
 • vykonává v přenesené působnosti agendu občanských průkazů a cestovních dokladů – přijímá žádosti o vydání občanského průkazu a ohlášení ztrát, odcizení, poškození těchto dokladů, přijímá žádosti o vydání cestovních dokladů, ohlášení jejich ztrát, odcizení, poškození, o poskytnutí údajů z IS,
 • zabezpečuje v přenesené působnosti agendu řidičských oprávnění, řidičských a mezinárodních řidičských průkazů – přijímá žádosti o zrušení podmínění, omezení nebo vrácení řidičského oprávnění, o vydání řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu, o vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče, o vydání jejich duplikátu za průkaz poškozený nebo ztracený, o vydání paměťové karty, o poskytnutí údajů z registru řidičů, o výpis bodového hodnocení apod.,
 • organizačně a technicky zabezpečuje volby, sčítání lidu, domů a bytů, referenda.

Správní poplatky

Vydání stejnopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu 100 Kč
Vydání osvědčení o státním občanství ČR 100 Kč
Vydání povolení změny
a) příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného nebo na dřívější příjmení 100 Kč
b) jména nebo příjmení v ostatních případech 1 000 Kč
Nahlédnutí do matriční knihy nebo sbírky listin 20 Kč za každou matriční událost
Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem 500 Kč
Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost1 000 Kč
Vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy 100 Kč za 1. stránku
50 Kč za každou další stránku
Ověření stejnopisu, kopie, opisu 30 Kč za každou stránku
Ověření podpisu na listině 30 Kč
Provedení autorizované konverze dokumentů 30 Kč za každou stránku
Opětovné vydání přístupových údajů k datové schránce 200 Kč
Přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů 100 Kč
Provedení identifikace a sepsání veřejné listiny o identifikaci 200 Kč
Ohlášení změny místa trvalého pobytu 50 Kč
osoba starší 15 let
Výpis z informačního systému evidence obyvatel 50 Kč za každou stránku
Podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu 100 Kč za každou osobu
Podání žádosti o zprostředkování kontaktu 500 Kč
Ohlášení ukončení trvalého pobytu na území ČR 100 Kč
Vydání občanského průkazu ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne
- při podání a převzetí u Ministerstva vnitra
- při podání u OÚ obce s rozšířenou působností
a následné převzetí u Ministerstva vnitra1 000 Kč
500 Kč
500 Kč
Vydání občanského průkazu ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne občanům mladším 15 let
- při podání a převzetí u Ministerstva vnitra
- při podání na OÚ obce s rozšířenou působností
a následné převzetí u Ministerstva vnitra500 Kč
250 Kč
250 Kč
Vydání občanského průkazu ve lhůtě do 5 pracovních dnů
- při podání a převzetí u Ministerstva vnitra
- při podání u OÚ obce s rozšířenou působností
a následném převzetí u Ministerstva vnitra
- při podání a vyzvednutí u stejného OÚ obce s roz. působností

500 Kč
250 Kč
250 Kč
500 Kč
Vydání občanského průkazu ve lhůtě do 5 pracovních dnů občanům mladším 15 let
- při podání a převzetí u Ministerstva vnitra
- při podání u OÚ obce s rozšířenou působností
a následné převzetí u Ministerstva vnitra
- při podání a vyzvednutí u stejného OÚ obce s roz. působností


300 Kč
200 Kč
100 Kč
300 Kč
Vydání občanského průkazu občanu mladšímu 15 let 100 Kč
Vydání občanského průkazu občanu staršímu 15 let, který nemá trvalý pobyt na území České republiky 200 Kč
Vydání občanského průkazu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu 200 Kč
Vydání občanského průkazu za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený, zneplatněný z důvodu nebezpečí zneužití dat pro elektronické využití OP, nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy 200 Kč
Vydání dočasného občanského průkazu s dobou platnosti na 2 měsíce – po nabytí státního občanství 200 Kč
do 15 let 100 Kč
Převzetí občanského průkazu u jiného obecního úřadu obce s rozšířenou působností (který občan uvedl v žádosti) 100 Kč
Poskytnutí součinnosti při správě státních dat pro elektronické využití občanského průkazu 100 Kč
Vydání cestovního pasu
- občanům mladším 15 let
600 Kč
100 Kč
Vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 24 hodin pracovního dne
- při podání a převzetí u Ministerstva vnitra
- při podání u OÚ obce s rozšířenou působností a
při převzetí u Ministerstva vnitra


6 000 Kč
4 000 Kč
2 000 Kč
Vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 24 hodin pracovního dne občanům mladším 15 let
- při podání a převzetí u Ministerstva vnitra
- při podání u OÚ obce s rozšířenou působností a
při převzetí u Ministerstva vnitra


2 000 Kč
1 500 Kč
500 Kč
Vydání cestovního pasu do 5 pracovní dnů
- při podání a převzetí u Ministerstva vnitra
- při podání u OÚ obce s rozšířenou působností
a při převzetí u Ministerstva vnitra
- při podání u OÚ obce s rozšířenou působností a převzetí u stejného OÚ obce s rozšířenou působností
3 000 Kč
2 000 Kč
1 000 Kč
3 000 Kč
Vydání cestovního pasu do 5 pracovní dnů občanům mladším 15 let
- při podání a převzetí u Ministerstva vnitra
- při podání u OÚ obce s rozšířenou působností
a při převzetí u Ministerstva vnitra
- při podání u OÚ obce s rozšířenou působností a převzetí u stejného OÚ obce s rozšířenou působností

1 000 Kč
500 Kč
500 Kč
1 000 Kč
Převzetí cestovního pasu u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti 100 Kč
Vydání řidičského průkazu - prvopisu, rozšíření, při ztrátě, odcizení, při změně údajů.
Vydání mezinárodního ŘP.
V případě uplynutí platnosti ŘP je výměna bezplatná.
200 Kč
50 Kč
Vydání řidičského průkazu do 5 pracovních dnů 700 Kč
Vydání paměťové karty vozidla, řidiče, servisní karty 700 Kč
Výpis bodového hodnocení, výpis z evidenční karty řidiče 15 Kč za 1. stránku a 5 Kč za každou další

Oddělení dopravních agend

 • vykonává činnost dopravního úřadu pro taxislužbu,
 • provádí výkon státní správy a státního dozoru ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel v rozsahu vymezeném zákonem č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • pověřuje osoby oprávněné k zastavování vozidel,
 • rozhoduje o udělení a odnětí povolení k provozování stanice měření emisí (SME),
 • rozhoduje o vydání registrace k provozování autoškoly, o její změně a o jejím odnětí,
 • schvaluje výcvikového vozidlo pro jeho použití k výcviku v autoškole a změny jeho užívání,
 • zapisuje silniční vozidla do registru silničních vozidel,
 • vydává data z registru silničních vozidel,
 • provádí zápis zániku silničního vozidla v registru silničních vozidel,
 • provádí vyřazení silničního vozidla v registru silničních vozidel,
 • provádí zápis změny vlastníka/provozovatele silničních vozidel v registru silničních vozidel,
 • schvaluje technické způsobilosti jednotlivě přestavěného vozidla,
 • vydává doklady k silničním vozidlům,
 • přiděluje RZ silničním vozidlům (i na vývoz).

Správní poplatky

zápis do registru vozidel
- motocykl do 50 ccm300 Kč
- motocykl nad 50 ccm500 Kč
- motorové vozidlo800 Kč
- přípojné vozidlo do 750 kg500 Kč
- přípojné vozidlo nad 750 kg700 Kč
vyřazení vozidla z provozu200 Kč
vydání tabulky registrační značky (dále RZ) i na vývoz200 Kč
za každou tabulku
vydání tabulky RZ na přání5 000 Kč
za každou tabulku
vydání tabulky RZ s RZ již tomuto vozidlu přidělenou 600 Kč
za každou tabulku
vydání tabulky zvláštní RZ500 Kč
za každou tabulku
rezervace RZ na přání (při změně vlastníka/provozovatele, při zániku, vyřazení, vývozu)300 Kč
rezervace RZ na přání (v jiných případech)500 Kč
zápis změny v technickém průkazu a v registru vozidel50 Kč
za každou změnu
vydání duplikátu technického průkazu nebo osvědčení o registraci vozidla100 Kč
registrace dovezeného silničního vozidla800 Kč
stavba vozidla2 000 Kč
přestavba vozidla1 000 Kč
vydání průkazu řidiče taxislužby500 Kč
registrace k provozování autoškoly2 000 Kč
změna rozsahu registrace k provozování autoškoly1 000 Kč
udělení povolení k provozování SME1 500 Kč
změny v povolení k provozování SME200 Kč

Oddělení Obecní živnostenský úřad

Přijímá podání ve věci:
 • ohlášení živnosti,
 • žádost o koncesi,
 • oznámení změn údajů a dokladů stanovených pro ohlášení živnosti (žádost o koncesi),
 • přerušení provozování živnosti,
 • pokračování v provozování živnosti,
 • oznámení o zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně,
 • oznámení místa pro vypořádání závazků při ukončení živnosti v provozovně,
 • žádost o schválení odpovědného zástupce,
 • žádost o zrušení živnostenského oprávnění,
 • žádost o výpis z živnostenského rejstříku,
 • žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele,
 • žádost o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele.

Ohlášení živnosti nebo žádost o koncesi se předkládají na tiskopise vydaném Ministerstvem průmyslu a obchodu (tzv. Jednotný registrační formulář JRF). Podání dle §71 živnostenského zákona lze učinit u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu.

Správní poplatky:

ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání 1000 Kč
další ohlášení živnosti 500 Kč
přijetí žádosti o koncesi při vstupu do ŽP 1000 Kč
přijetí další žádosti o koncesi 500 Kč
změna rozhodnutí o udělení koncese 500 Kč
vydání rozhodnutí o schválení OZ pro konc. živnost 500 Kč
vydání výpisu z ŽR po provedení oznámené změny100 Kč
vydání úplného nebo částečného výpisu ŽR na žádost za každou i započatou stránku 20 Kč
zápis zemědělského podnikatele do evidence1000 Kč
změna zápisu zemědělského podnikatele
výpis z evidence zemědělského podnikatele za první stránku
za další stránku
500 Kč
15 Kč
5 Kč

Přehled živností:

Ohlašovací

živnostenské oprávnění vzniká dnem ohlášení

 • živnost volná „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ (podnikatel volí se seznamu 80-ti oborů činností ty, které bude provozovat). Podnikatel splní pouze všeobecné podmínky provozování živnosti – dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost,
 • živnosti řemeslné (Podnikatel musí splňovat nejen všeobecné podmínky provozování živnosti, předkládá i doklad o vyučení v oboru popř. doklady, které vyučení v oboru nahrazují.),
 • živnosti vázané (Podnikatel musí splňovat nejen všeobecné podmínky provozování živnosti, předkládá i doklad o vzdělání popř. praxi v oboru.).
Koncesované

živnostenské oprávnění vzniká dnem nabytí právní moci o udělení koncese. Kladné rozhodnutí o udělení koncese je vázáno na kladné stanovisko příslušného orgánu st. správy.

Pozn. výpis z rejstříku trestů se k ohlášení živnosti či žádosti o koncesi již nevyžaduje, obecní živnostenský úřad jej získává elektronicky.

Od 1. 10. 2008 mají podnikatelské subjekty možnost vytvářet elektronické podání Jednotného registračního formuláře (JRF) na svém počítači a odesílat jej přímo do centrální elektronické podatelny Živnostenského rejstříku. Aplikace k vytvoření a odeslání podání JRF je od 1. 10. 2008 k dispozici zdarma na veřejném webu Živnostenského rejstříku na adrese www.rzp.cz, a to včetně příručky s popisem možností využití, instalace, vyplnění a odeslání. Příslušný živnostenský úřad, který bude podnikatelem označen, zpracuje podání v IS RŽP. Podnikatelské subjekty naleznou další informace na webových stránkách MPO www.mpo.cz a BusinessInfo www.businessinfo.cz

Rovněž tak, na Obecním živnostenském úřadu v Kopřivnici je možné požádat pracovníky OŽÚ o vyplnění elektronického formuláře.(V tomto případě podnikatel formulář po vytištění pouze podepisuje.)

Dle § 47 živnostenského zákona, splní-li podnikatel všechny podmínky stanovené zákonem, provede živnostenský úřad zápis do živnostenského rejstříku do 5 pracovních dnů ode dne doručení ohlášení a vydá podnikateli výpis.

Dle § 54 živnostenského zákona živnostenský úřad do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese provede zápis do živnostenského rejstříku a podnikateli vydá výpis.

Fyzická osoba může společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi na živnostenském úřadu též

 • podat přihlášku k daňové registraci nebo příslušné oznámení,
 • oznámit zahájení samostatné výdělečné činnosti,
 • podat přihlášku k důchodovému pojištění,
 • podat přihlášku k nemocenskému pojištění,
 • oznámit vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení,
 • podat oznámení podle zákona o veřejném zdravotním pojištění.

Právnická osoba může společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi na živnostenském úřadu též

 • podat přihlášku k daňové registraci nebo příslušné oznámení,
 • oznámit vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení.

Společně s oznamovanými změnami je možné na ŽÚ též

 • oznamovat změny údajů na příslušné úřady (FÚ,OSSZ, zdravotní pojišťovny),
 • oznámit ukončení samostatné výdělečné činnosti.

ozn.: Ode dne 01.01.2015 pokud má daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnou datovou schránku nebo má daňový subjekt nebo jeho zástupce zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen daňovou registraci, oznámení o změně registračních údajů, žádost o zrušení registrace učinit pouze elektronicky a nemůže tedy využít služby CRM na živnostenském úřadu.

Zemědělští podnikatelé

Na základě žádosti podnikatele provede OŽÚ zápis do evidence zemědělských podnikatelů a podnikateli vydá osvědčení. K této žádosti (vyjma předložení občanského průkazu) nedokládá podnikatel žádné podklady. Ode dne 01.01.2015 je novelou zákona o zemědělství zrušena místní příslušnost obecních úřadů, podání žádosti o zápis do evidence zemědělských podnikatelů a všechny další úkony může podnikatel provést na jakémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností.

Opravný prostředek proti rozhodnutí zdejšího úřadu lze podat na Krajský úřad Moravskoslezského kraje v Ostravě prostřednictvím zdejšího úřadu.

Příslušné formuláře a podrobnější informace obdržíte na živnostenském úřadu.

Jednotné kontaktní místo

Oddělení přestupků

 • vykonává státní správu na úseku projednávání přestupků podle zákona o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, zákona o silničním provozu a přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na pozemních komunikacích,
 • vykonává státní správu na úseku projednávání přestupků na úseku pojištění odpovědnosti z provozu vozidla,
 • vykonává státní správu na úseku projednávání přestupků a vede správní řízení o přestupcích organizačně mu svěřených nebo na základě veřejnoprávních smluv o výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků za jiné obce,
 • uvědomuje a spolupracuje s orgány vykonávajícími sociálně právní ochranu,
 • vypracovává podklady pro činnost zdravotních pojišťoven pro účely regresního řízení,
 • sděluje pojistiteli nebo České kanceláři pojistitelů údaje ve věci týkající se škodné události způsobené provozem vozidla,
 • vypracovává podklady pro činnost České správy sociálního zabezpečení pro účely vyplácení nemocenských dávek, je-li jejich nárok sporný,
 • oznamuje do registru řidičů pravomocná rozhodnutí o spáchaných přestupcích proti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa trvalého pobytu občana.
Banner - portál občana Kopřivnice
Banner - platební portál města Kopřivnice
Banner - revitalizace centra města
Banner - Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší
Banner - Mobilní rozhlas Kopřivnice
Banner - pomoc Ukrajině
Banner - Cena za společenskou odpovědnost
Banner - Přívětivý úřad
Poplatek za odpady (pdf 148 kB)
Ikona popelnice
Poplatek za psa (pdf 263 kB)
Ikona psa
RSS ikona

Házenkáři potrápili mistra, ale na body nedosáhli

Kopřivnice (mha) – Házenkáři Kopřivnice v úvodním extraligovém utkání po dlouhé zimní pauze prohráli na domácí palubovce s mistrovskou Karvinou 32:35. Ve ...

Pod tíhou mokrého sněhu se lámaly i zdravé stromy

Jedním z míst, kde strom neudržel tíhu mokrého sněhu, byla ulice I. Šustaly. Některé stromy musely být skáceny, jiným pomohl odborný ořez.
 FOTO: JAN HABRKopřivnice (red) – Těžký mokrý sníh, který v Kopřivnici a okolí napadl v polovině prosince loňského roku, zaměstnal hasiče i pracovníky Slumeka. Nejčastěji se ...

Informace o kvalitě ovzduší
Polétavý prach - PM10 [µg/m3]-
Povolený denní limit pro PM10 je 50 µg/m3
Data ze stanice AIM Studénka, odchylka pro Kopřivnici ±10%
Realizované projekty
Ilustrační foto k projektu
 
ZŠ 17. listopadu energetická opatření I. etapa
celkové výdaje projektu - 20.070.840 Kč
přiznaná dotace - 11.416.540 Kč
podíl města - 8.654.300 Kč
Logo - Czech Point
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS    Cookies    Upravit mé předvolby cookies    Ochrana oznamovatelů