Město Kopřivnice - Organizační struktura městského úřadu
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Původní měšťanská škola (1908) na Masarykově náměstí - foto Yan a Baara Čelikovských - YB studio

Odbor financí

Formuláře odboru

Kontakt

 • komplexně zabezpečuje agendu v oblasti rozpočtu a ve spolupráci s odbory zajišťuje zpracování plánu ekonomické (hospodářské) činnosti
 • komplexně zajišťuje agendu v oblasti zpracování závěrečného účtu a proces schvalování účetní závěrky
 • komplexně zabezpečuje agendu v oblasti zpracování rozpočtového výhledu města a pravidel rozpočtového provizoria
 • zajišťuje předběžnou, průběžnou a následnou kontrolu při správě veřejných příjmů a při řízení veřejných výdajů v rámci působnosti správce rozpočtu a hlavní účetní dle zákona o finanční kontrole (vč. přípravy a organizace pololetních a ročních rozborů hospodaření)
 • zpracovává vybrané analytické podklady z hospodaření města
 • vykonává správu na úseku veřejné podpory poskytované jiným subjektům a zajišťuje kontakt se státním orgánem dohledu, zabezpečuje evidenci přijatých veřejných podpor a výkon ohlašovací povinnosti města u veřejných podpor podle zvláštního zákona

Oddělení účtáren

 • vede účetnictví o vlastním hospodaření města
 • zpracovává účetní a finanční výkazy za město jako účetní jednotku
 • zabezpečuje platební styk, spravuje účty města a zabezpečuje kontakt s peněžními ústavy
 • provádí správu peněžních fondů města
 • zabezpečuje v plném rozsahu plnění povinností vyplývajících městu ze zákona o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
 • zpracovává finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem a podklady pro státní závěrečný účet
 • zajišťuje kompletní agendu ekonomických činností města a správu daně z přidané hodnoty
 • spravuje centrální evidenci přijatých a vydaných faktur a platebních poukazů
 • zabezpečuje evidenci majetku města (ve spolupráci s vybranými odbornými útvary)
 • organizačně zabezpečuje inventarizace majetku a závazků a průběh inventarizačních prací
 • zabezpečuje pojištění majetku a odpovědnosti města a vedení související agendy
 • zabezpečuje pokladní službu města
 • vede evidenci přísně zúčtovatelných tiskopisů
 • je garantem veřejných sbírek

Oddělení správy místních poplatků a pohledávek

 • komplexně zabezpečuje agendu místních poplatků za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a ze psů
 • zabezpečuje agendu místního poplatku za užívání veřejného prostranství od fáze vyměření poplatku
 • komplexně zabezpečuje agendu veřejnoprávních pohledávek města
 • zajišťuje vymáhání soukromoprávních pohledávek města
 • vyřizuje žádosti o možnost hradit pohledávky ve splátkách a vyhotovuje splátkové kalendáře
 • zajišťuje podklady pro přihlášení pohledávek do insolvenčního řízení a spolupracuje s insolvenčními správci při jejich vymáhání
 • vystavuje potvrzení o bezdlužnosti pro potřeby městského úřadu i externích žadatelů
 • vydává povolení herního prostoru podle zákona o hazardních hrách
 • vyměřuje a vymáhá odvody poskytnutých dotací a úroky za pozdní provedení plateb
Banner - Ko-projekty
Banner - Měření rychlosti radarem
Banner - Hlášení závad

Informace o kvalitě ovzduší

Polétavý prach - PM10 [µg/m3]6
Povolený denní limit pro PM10 je 50 µg/m3
Data ze stanice AIM Studénka, odchylka pro Kopřivnici ±10%

Tiskové zprávy

RSS ikona

Kopřivnické noviny

Plavecký klub pořádal jarní meziokresní přebor

Lucie Šenkeříková (SK Kopřivnice) si v jarním meziokresním přeboru vytvořila nový osobní rekord ve všech svých startech. 
 FOTO: KRISTINA ČABLOVÁKopřivnice (cab) – Bezmála 250 plavců obsadilo v pátek 10. a v sobotu 11. května kopřivnický krytý bazén, kde místní klub pořádal jarní meziokresní přebor, ...

Kopřivničtí plochodrážníci jeli doma i v zahraničí

Kopřivnice (cab) – Nabitý program měli v úvodu května plochodrážníci AK PD WALBO RAILWAY Kopřivnice. V neděli 5. května startoval Jan Macek v Plzni v úvodním kole ...

Loga - Národní cena České republiky za jakost

Realizované projekty

Ilustrační foto k projektu
 
Revitalizace mateřské školy Krátké
celkové výdaje projektu - 6.417.000 Kč
přiznaná dotace - 3.862.000 Kč
podíl města - 2.555.000 Kč
Logo - Czech Point
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS