Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Muzeum Fojtství - foto Ladislav Renner

Odbor financí

Formuláře odboru

Kontakt

Rozhodování - dle platných právních předpisů - při použití zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Dále dle platných vyhlášek města Kopřivnice:
  • vyhláška č. 4/2011 města Kopřivnice, o místním poplatku ze psů,
  • vyhláška č. 5/2015 města Kopřivnice, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Podání:

  • u místního poplatku ze psů: držitel psa staršího tří měsíců je povinen oznámit vznik poplatkové povinnosti a vyplnit tiskopis "Přiznání k poplatku ze psů", dále pak do 15 dnů oznámit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na sazbu nebo osvobození od poplatku,
  • u místního poplatku z odpadu: poplatník je povinen ohlásit písemně správci poplatku prostřednictvím vyplněného formuláře vznik poplatkové povinnosti, a to do 30 dnů ode dne, kdy se stal poplatníkem nebo nastala změna rozhodná pro výpočet výše poplatku,

Příslušné formuláře je možno vyzvednout na odboru financí MÚ v Kopřivnici.

Opravný prostředek proti rozhodnutí lze podat prostřednictvím našeho městského úřadu na Krajský úřad v Ostravě.

Povolení tomboly

Základní informace

Městský úřad Kopřivnice povoluje pro svůj správní obvod tomboly s herní jistinou do 50.000 Kč. V ostatních případech tomboly povoluje Ministerstvo financí.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Provozovatelem loterie může být pouze právnická osoba se sídlem na území České republiky. Povolení nelze vydat tuzemské právnické osobě se zahraniční majetkovou účastí, ani právnické osobě, ve které má tato společnost majetkovou účast.

Jaké jsou podmínky a postup

Pořadatel tomboly, nebo zástupce:
  • podá písemnou žádost o povolení tomboly,
  • zaplatí správní poplatek – splatný před vydáním rozhodnutí,
  • správní orgán vydá rozhodnutí.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této situace

Podáním písemné žádosti o povolení tomboly s herním plánem tomboly a zaplacením správního poplatku. Žádost lze zaslat poštou, osobně nebo prostřednictvím elektronické podatelny.

Kde, s kým a kdy můžete záležitost řešit

Městský úřad Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
odbor financí, oddělení správy místních poplatků, 6. patro, kancelář č. 684
Bc. Hana Ondrašinová, tel. 556 879 741
e-mail: hana.ondrasinova(zavináč)koprivnice.cz
elektronická podatelna: posta(zavináč)koprivnice.cz

Otevírací doba Městského úřadu Kopřivnice
Pondělí8:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý8:00 - 11:3012:30 - 14:00
Středa8:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek8:00 - 11:3012:30 - 14:00
Pátek8:00 - 11:30pouze informace, podatelna a Czech POINT
8:00 - 10:00pokladna

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Občanský průkaz

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o povolení tomboly (pdf 26 kB, doc 42 kB)
Herní plán tomboly (pdf 19 kB, doc 30 kB)

Jaká je výše poplatku a jak lze poplatek uhradit

a) Výše poplatku:
za vydání rozhodnutí se platí správní poplatek ve výši 500 Kč.

b) Splatnost poplatku:
správní poplatek se hradí před vydáním rozhodnut

c) Způsob úhrady poplatku:
- v hotovosti nebo platební kartou na pokladně městského úřadu,
- poštovní poukázkou,
- bezhotovostním převodem na účet číslo 1767241349/0800, variabilní symbol 421, specifický symbol IČ žadatele.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Městský úřad Kopřivnice vydá při splnění všech zákonných podmínek povolení nejpozději do 30 dnů ode dne podání žádosti.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Dle zákona je loterní zástupce povinen zajistit vyúčtování tomboly a zároveň akce, a to nejpozději do 60 dnů po jejím ukončení.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

- zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí lze u Městského úřadu Kopřivnice, odboru financí, podat ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí odvolání, a to písemně nebo ústně do protokolu (§ 83 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů).

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Správní orgán může účastníku řízení, který provozuje tombolu v rozporu se zákonem nebo podmínkami uvedenými v rozhodnutí, uložit v souladu s ustanovením § 48 dost. 1 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, uložit pokutu:
- pokutu dle § 48 a) zákona až do výše 150.000 Kč právnické osobě, která provozuje tombolu bez povolení nebo ji provozuje v rozporu s tímto zákonem, herním plánem nebo s podmínkami, které ji byly v povolení uloženy,
- pokutu dle § 48 e) zákona až do výše 50.000 Kč právnické osobě, která porušila povinnosti uvedené v § 47 odst. 2 (např. provozovatel neumožnil vstup povolujícímu orgánu do provozních místností, nepředložil účetní doklady apod.)
70. výročí povýšení Kopřivnice na město
Kopřivnické osobnosti v oblasti kultury nominované k ocenění
Banner - Stavíme pro Vás

Informace o kvalitě ovzduší

Polétavý prach - PM10 [µg/m3]23
Povolený denní limit pro PM10 je 50 µg/m3
Data ze stanice AIM Studénka, odchylka pro Kopřivnici ±10%

Tiskové zprávy

RSS ikona

Kopřivnické noviny

Včelaři ladí program letošního Festivalu medu a písničky, hvězdou bude Fleret

Kopřivnice (hod) – Letošní, již pátý ročník Festivalu medu a písničky, který proběhne ve dnech 6. až 8. září v areálu Muzea Fojtství a v části hřiště ZŠ ...

Plánovaná odstávka teplé vody bude ve dnech 26. - 29. července

Kopřivnice (hod) – Domácnosti napojené na centrální vytápění budou bez teplé vody ke konci tohoto měsíce. „Přerušení dodávek tepla kvůli provedení nezbytné ...

Národní cena České republiky za jakost - 2016

Realizované projekty

Hlavička stránky
 
Aktualizace Lašské naučné stezky
celkové výdaje projektu - 150.000 Kč
přiznaná dotace - 100.000 Kč
podíl města - 50.000 Kč
Czech Point
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS