ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Město kopřivnice - Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší - dotace
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Instagram logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
Otevírací doba a kontakty
Zřícenina hradu Šostýna - foto Ladislav Renner

Informace k napojování nemovitostí na novou kanalizaci v místních částech Vlčovice a Mniší a kontrola technického provedení kanalizační přípojky

Stavba kanalizace v místních částech Vlčovice a Mniší je dokončena a dne 29.6.2022 byl vodoprávním úřadem vydán kolaudační souhlas na dokončenou stavbu kanalizace.

Nemovitosti v Mniší se mohou nyní začít napojovat, tzn. propojovat domovní části kanalizačních přípojek a začít vypouštět splaškové odpadní vody. Ve Vlčovicích bylo napojování zahájeno v rámci povoleného zkušebního provozu již září 2021.

S odkazem na podmínky Programu na podporu realizace kanalizačních přípojek na nově budovanou oddílnou kanalizaci připomínáme všem žadatelům o dotaci, že realizace přípojky musí být ukončena do 30. 11. 2022.

Upozorňujeme, že k tomu, aby byla vlastníkům nemovitostí vyplacena dotace dle uzavřené smlouvy, jsou povinni při napojování dodržovat tyto základní podmínky:

 • Do nové kanalizace budou napojeny pouze odpadní splaškové vody.
 • Srážková voda ze střech, zpevněných i nezpevněných ploch, z drenáží musí být oddělena od vod odpadních splaškových a odváděna do stávající kanalizace popř. likvidována jiným způsobem v souladu s platnými zákony (vyhláška č. 268/2009 Sb. v platném znění) např. zasakováním na pozemku.
 • Do nové kanalizace ani stávající kanalizace nesmí být zaústěno odvádění závadných látek z chlévů a hnojišť, přepady z jímek apod.
 • V souvislosti s napojením na novou kanalizaci je vlastník povinen v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. ustanovením § 18 odst. 3 zrušit septik, žumpu nebo domovní čistírnu tzn. obsah těchto zařízení prokazatelně zlikvidovat nezávadným způsobem na vlastní náklady v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech v platném znění (obsah těchto zařízení není možno vyčerpat do nové nebo stávající kanalizace).
 • Zařízení dle předchozího bodu je možno po vyčerpání a vyčištění využít pro akumulaci dešťových vod.
 • Realizace připojení bude provedena dle předané projektové dokumentace a platného územního souhlasu, případné změny budou dle skutečnosti zakresleny do této dokumentace.
 • Příjemce dotace je povinen po provedení přepojení a před zásypem kanalizační přípojky vyzvat telefonicky na číslo 730 141 076 a nebo e-mailem zaslaným na adresu ivana.pavliskova@koprivnice.cz ke kontrole provedení připojení. Zásyp výkopu nelze provést dříve, než tato kontrola proběhne. Zástupce města se k provedení kontroly dostaví nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy byl příjemcem k tomuto úkonu vyzván, pokud se nedohodne s příjemcem jinak. O provedené kontrole bude sepsán protokol, který bude dokladem o splnění povinností dle této smlouvy a podkladem pro výpočet dotace.

V rámci kontroly se provádí

 • kontrola provedení celé přípojky – v případě, že byla provedena kontrola již částečně provedené přípojky, bude kontrolována její zbývající část,
 • kontrola fyzického odpojení a vyloučení napojení srážkových vod do kanalizační přípojky,
 • kontrola odstavení (popřípadě jiného využití) stávajících septiků a jímek a dokladu o likvidaci jejich obsahu (v souladu se zákonem oprávněnou firmou/osobou),
 • zákres skutečného provedení kanalizační přípojky včetně šachet, kde bude uvedena délka, materiál a dimenze přípojky, hloubka připojovací šachtičky,
 • sepsání Protokolu o provedené kontrole napojení kanalizační přípojky (protokol připraví zástupci města), bude proveden odečet hodnoty na vodoměru přísl. nemovitosti,
 • vlastníkům bude předložena k podpisu Žádost o zřízení kanalizační přípojky a následně i Smlouva o odvádění odpadních vod kanalizací se spol. SmVaK Ostrava, a.s. včetně Obchodních podmínek,
 • bude předložen k podpisu dodatek ke smlouvě se spol. Slumeko, s.r.o. o ukončení vypouštění odpadních vod do stávající kanalizace, pokud vlastník takovou smlouvu uzavřel.
Protokol o kontrole napojení domovní části splaškové kanalizační přípojky (pdf 82 kB)
Smlouva o dodávce vody z vodovodu a odvádění odpadních vod kanalizací (pdf 83 kB)
Obchodní podmínky pro dodávku vody z vodovodu a odvádění odpadních vod kanalizací (pdf 125 kB)
Dohoda o ukončení odvádění odpadních vod kanalizací (pdf 81 kB)
Žádost o zřízení kanalizační přípojky (pdf 161 kB)
Banner - pomoc Ukrajině
Banner - portál občana Kopřivnice
Banner - platební portál města Kopřivnice
Banner - Ko-projekty
Banner - volby
Banner - revitalizace centra města
Banner - Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší
Banner - Zátopek 100
Banner - Mobilní rozhlas Kopřivnice
Banner - Cena za společenskou odpovědnost
Banner - Přívětivý úřad
Poplatek za odpady (pdf 217 kB)
Ikona popelnice
Poplatek za psa (pdf 263 kB)
Ikona psa
RSS ikona

Petenti se cítí ohrožení energetickou krizí

Kopřivnice (dam) – Peticí se 154 popisy se na posledním jednání před volbami zabývalo kopřivnické zastupitelstvo. Její signatáři vyjádřili vážné obavy z ...

Tatra v náborové akci nakonec našla víc lidí, než si na jaře předsevzala

Kopřivnice (dam) – Náborová kampaň ‘Tatra hledá 500’ zaměstnanců, kterou automobilka a spolupracující firmy, působící v jejím areálu, rozjely v závěru ...

Informace o kvalitě ovzduší
Polétavý prach - PM10 [µg/m3]17.4
Povolený denní limit pro PM10 je 50 µg/m3
Data ze stanice AIM Studénka, odchylka pro Kopřivnici ±10%
Realizované projekty
Ilustrační foto k projektu
 
Dětské hřiště na sídlišti Jih u Matesa
celkové výdaje projektu - 2.000.000 Kč
Logo - Czech Point
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS    Cookies    Upravit mé předvolby cookies    Ochrana oznamovatelů