Město kopřivnice - Kanalizace v místních částech - Lubina, Mniší, Vlčovice
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Pohled na Kopřivnici - foto Ladislav Renner

Kanalizace v místních částech
Lubina, Mniší, Vlčovice

Kanalizace v místní části Lubina

V červnu 2011 byla zahájena stavba kanalizace včetně odboček pro domovní kanalizační přípojky v místní části Lubina, která až do srpna 2012 ovlivní život místních obyvatel. Vzhledem k rozsahu celé stavby lze předpokládat, že se při její výstavbě vyskytne řada komplikací. V této souvislosti Vás žádáme o shovívavost, trpělivost a pochopení, které bude tak náročná akce od všech zúčastněných stran vyžadovat.

Informace o stavbě kanalizace budou zveřejňovány v kabelové televizi, Kopřivnických novinách, dále budou vyvěšovány letáky na plakátovacích plochách v Lubině.

O zahájení výkopových prací budou majitelé nemovitostí informováni čtrnáct dnů předem. Do schránky jim bude doručen letáček s termínem zahájení a dokončení výkopových prací a kontaktem na zástupce zhotovitele. Ten je bude informovat o dopadu stavební činnosti, o omezení přístupu a dopravní obslužnosti v konkrétní lokalitě a případně k monitoringu technického stavu nemovitostí v okolí stavby.

Informace o projektu

Aktuality

Informace k napojování nemovitostí na novou kanalizaci v místní části Lubina - aktuální stav k 7.12.2012

V současné době je stavba kanalizace v Kopřivnici místní části Lubina dokončena a dne 7.12.2012 byl vodoprávním úřadem povolen zkušební provoz čerpacích stanic a celé kanalizační sítě v místní části Lubina. Zkušební provoz bude trvat šest měsíců a následně bude provedena kolaudace stavby.

Kontrola technického provedení kanalizační přípojky

V rámci zkušebního provozu se mohou napojovat nemovitosti, tzn. propojovat domovní části kanalizačních přípojek a vypouštět splaškové odpadní vody. Následně bude prováděna kontrola technického provedení kanalizačních přípojek.

Vlastníci připojovaných nemovitostí jsou povinni dodržovat následující základní podmínky:

 • Do nové oddílné kanalizace budou napojeny pouze odpadní splaškové vody z koupelen, WC, kuchyní nebo prádelen.
 • Srážková voda ze střech stavebních objektů, zpevněných i nezpevněných ploch, z drenáží musí být oddělena od vod odpadních splaškových a odváděna do stávající kanalizace popř. likvidována jiným způsobem v souladu s platnými zákony (vyhláška č. 268/2009 Sb. v platném znění) např. zasakováním na pozemku.
 • Do nové ani stávající kanalizace nesmí být zaústěny závadné látky z chlévů a hnojišť, přepady z jímek.
 • V souvislosti s napojením nemovitosti na novou oddílnou kanalizaci je vlastník povinen v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. § 18 odst. zrušit septik, žumpu nebo domovní čistírnu tzn. obsah těchto zařízení prokazatelně zlikvidovat

Kontroly technického provedení kanalizační přípojky se vždy účastní tajemník Svazku obcí regionu Novojičínska Bc. Plandor a provozovatelem kanalizace (SmVaK Ostrava, a.s.) pověřený zástupce společnosti Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. Ing. Kramoliš, kontroly se mohou zúčastnit pověření zástupci města.

Ke kontrole musí majitel připojované nemovitosti vyzvat zástupce města v předstihu min. 2 dnů. Kontroly za město provádí: Ing. Gajdušková tel. 556 879 657, 737 224 343 příp. Ing. Hruškovský tel. 556 879 661.

V rámci kontroly se provádí:

 • Kontrola provedení celé přípojky – v případě, že byla provedena kontrola již částečně provedené přípojky, bude kontrolována její zbývající část tzn. místo napojení u nemovitosti.
 • Kontrola fyzického odpojení a vyloučení napojení srážkových vod do kanalizační přípojky.
 • Kontrola odstavení (popřípadě jiného využití) stávajících septiků a jímek a způsob likvidace jejich obsahu.
 • Zákres skutečného provedení kanalizační přípojky včetně šachet, kde bude uvedena délka, materiál a dimenze přípojky, hloubka připojovací šachtičky.
 • Sepsání „Protokolu o provedené kontrole napojení kanalizační přípojky“, bude proveden odečet hodnoty na vodoměru přísl. nemovitosti.
 • Současně s prováděním kontroly provedení kanalizační přípojky bude odběrateli předložena k podpisu „Smlouva o odvádění odpadních vod kanalizací“ (včetně Obchodních podmínek) ze strany SmVaK Ostrava a.s. podepsaná.
Protokol o kontrole napojení kanalizační přípojky (pdf 50 kB)
Zákres skutečného provedení kanalizační přípojky (pdf 98 kB)
Smlouva o odvádění odpadních vod (pdf 551 kB)
Obchodní podmínky SmVaK (pdf 713 kB)

Informace k napojování nemovitostí - aktuální stav k 21.11.2012

V současné době je stavba kanalizace v Kopřivnici místní části Lubina dokončena. Provádí se dokončovací práce, kamerové a tlakové zkoušky a připravuje se dokladová část pro povolení a spuštění zkušebního provozu. Zkušební provoz bude travat šesti měsíců a následně bude provedena kolaudace stavby.

V současné době je vodoprávním úřadem povolen zkušební provoz (od 14.11.2012) na 14% kanalizační stokové sítě včetně čerpacích stanic ČS 8 (u želez. mostu) a ČS 5 (za Katol. domem), tzn. může se napojit cca 75 nemovitostí z celkového počtu 360 ks připojovaných nemovitostí. Napojení zbývajích kanalizačních stok a čerpací stanice ČS 6 (u Sýkorečky) se předpokládá od 30.11.2012. O přesném termínu budou majitelé nemovitostí informováni telefonicky nebo místním rozhlasem.

Děkujeme všem majitelům napojovaných nemovitostí a také těm, kterých se tato stavba přímo netýká za trpělivost, kterou tato naročná stavba vyžaduje.

Informace o aktuálním stavu a pokyny k realizaci kanalizačních přípojek

V návaznosti na předchozí informace města Kopřivnice týkající se nově budované kanalizace podané prostřednictvím jak veřejných schůzí, tak prostřednictvím internetu a nebo přímo vedením města a pracovníky městského úřadu, Vám podáváme aktuální informace o termínech a způsobu napojování nemovitostí a o proplácení příspěvku na jejich realizaci. Informační materiál (pdf 33 kB)

Informace k projektu Odkanalizování místní části Lubiny

Nejvíce diskutovaným tématem na úterním setkání vedení města s občany Lubiny byl projekt odkanalizování této místní části. Počínaje měsícem dubnem by totiž měly být vlastníkům nemovitostí, jež budou na novou kanalizaci napojeny, poskytovány projektové dokumentace k realizaci domovních kanalizačních přípojek. Ty by pak měly být vystavěny během léta. Tisková zpráva
Seznam vlatníků (pdf 43 kB)
Informační materiál (pdf 56 kB)
Dotazy a odpovědi (pdf 71 kB)

Podpora realizace kanalizačníchpřípojek

Město Kopřivnice se rozhodlo podporovat všechny vlastníky nemovitostí určených k bydlení na území Lubiny, kteří se budou moci napojit na nově budovanou kanalizaci. Pravidla podpory byla schválena Zastupitelstvem města Kopřivnice dne 23. 6. 2011.

Pravidla pro poskytování podpory pdf 38 kB

Přílohy pravidel:

 • Příloha č. 1 – Seznam nemovitostí, pro které je zpracovaná dokumentace pro realizaci kanalizační přípojky pdf 85 kB
 • Příloha č. 2 - Obecné podmínky pro napojení na nově budovanou oddílnou kanalizaci v Lubině pdf 64 kB
 • Příloha č. 3 - Závazná právní úprava odvádění odpadních splaškových vod – povinnosti vlastníků nemovitostí pro napojení na novou kanalizaci pdf 913 kB
 • Příloha č. 4 – Formulář žádosti o podporu - vlastník pdf 23 kB, stavebník pdf 23 kB
 • Příloha č. 5 – Soubor typových smluv
  • Smlouva o poskytnutí projektové dokumentace pro realizaci kanalizační přípojky pdf 31 kB
  • Smlouva o poskytnutí účelového příspěvku pro realizaci kanalizační přípojky pdf 57 kB
  • Smlouva o poskytnutí účelového příspěvku na zpracování projektové dokumentace a realizaci kanalizační přípojky pdf 59 kB

Základní technické údaje stavby

V rozsahu I.etapy bude provedeno plošné odkanalizování stávající zástavby města Kopřivnice místní části Lubina na katastrálním území Větřkovice u Lubiny a Drnholec nad Lubinou splaškovou gravitační stokovou sítí, která je ukončena v čerpacích stanicích a dále výtlačnými řady napojena na stávající kanalizaci SmVaK Ostrava, a.s. Čištění odpadních vod bude zajištěno v ČOV na území města Kopřivnice, která je po rekonstrukci v roce 2010 a má dostatečnou kapacitu pro likvidaci odpadních vod z celé řešené oblasti a výhledově i z dalších lokalit. Výhledově se předpokládá napojení splaškových odpadních vod z místních částí Vlčovice a Mniší na kmenovou stoku A v povodí ČS8.

Navržená kanalizace je převážně vedena v místních komunikacích a státních silnicích. Součástí stavby je výstavba části domovních kanalizačních přípojek uložených v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství tzv. veřejné části přípojek.

Významné objekty stavby:

3 čerpací stanice: ČS 5 (Větřkovice u.L.), ČS 6 (Sýkorec), ČS 8 (Na Holotě)
celková délka nových kanalizačních stok 11,6 km
výtlačné potrubí 2,9 km
295 nových kanalizačních přípojek
celková délka veřejných částí přípojek: 1,4 km

Termín realizace stavby:

06/2011 – 08/2012

Harmonogram stavby

harmonogram stavby pdf 477 kB

Mapa – stávající a nová kanalizace v m.č. Lubina

celková situace stavby nové kanalizace včetně situace napojení na stávající kanalizaci v Kopřivnici místní části Lubina pdf 6.4 MB

Dopravní omezení

Info letáky Zlínstav

Povolení uzavírek a povolení zvláštního užívání

Otázky a odpovědi

Prezentace projektu

 • prezentace projektu - jednání s občany v Lubině 4.4.2011 pdf 1.3 MB
 • prezentace projektu – jednání s občany v Lubině 13.6.2011 pdf 2.6 MB
 • prezentace projektu – jednání s občany v Lubině 27.3.2012 pdf 64 kB

Kontakty

Zhotovitel stavby

Zlínstav, a.s.
Bartošova 5532
760 01 ZLÍN
IČ: 28315669
www.zlinstav.cz
Kontakt: Filip Bahner, vedoucí stavby, tel. 724 232 241, e-mail: bejzn@post.cz

Správce stavby – technický dozor stavby

Sdružení MOTT / GARNETS – Novojičínsko,
vedoucí sdružení: MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o., se sídlem v Praze
Kontakt: Ing. Jaroslav Krajča, e-mail: spstnovojicinsko(zavináč)seznam.cz

Město Kopřivnice

Garant projektu: Ing. Jaroslav Šula - místostarosta, tel. 556 879 412, e-mail: jaroslav.sula(zavináč)koprivnice.cz
Investiční technik: Ing. Pavlína Gajdušková, odbor rozvoje města, tel. 556 879 657, e-mail: pavlina.gajduskova(zavináč)koprivnice.cz
Banner - Ko-projekty
Banner - Měření rychlosti radarem
Banner - Hlášení závad
Informace o kvalitě ovzduší
Polétavý prach - PM10 [µg/m3]12
Povolený denní limit pro PM10 je 50 µg/m3
Data ze stanice AIM Studénka, odchylka pro Kopřivnici ±10%
RSS ikona

Filip Procházka získal již popáté titul mistra republiky

Kopřivnice (cab) – Již s předstihem měli bratři Filip a Jakub Procházkovi, jezdící na minikárách A.MARK TATRA Teamu Kopřivnice, zajištěno celkové vítězství v ...

Strela je pryč už přes rok, její pusté nástupiště zatím nemizí

Kopřivnice (dam) – Už více než před rokem opustila Slovenská strela Kopřivnici, aby prošla kompletní renovací v dílnách Českomoravské železniční opravny v ...

Loga - Národní cena České republiky za jakost
Realizované projekty
Ilustrační foto k projektu
 
Rekonstrukce hasičské zbrojnice v Kopřivnici
celkové výdaje projektu - 12.500.000 Kč
přiznaná dotace - 7.000.000 Kč
podíl města - 5.500.000 Kč
Logo - Czech Point
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS