Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Přírodní památka Váňův kámen - foto Ladislav Renner

Informace o vybraných aktuálních investičních akcích v Kopřivnici

Aktuality

Výstavba stezky pro chodce a cyklisty v Lubině na Dolních Roličkách

(19. 6. 2018) Příprava na kolaudaci stavby.

Parkoviště v blízkosti Komerční banky

(19. 6. 2018) Příprava na kolaudaci stavby, předpoklad zahájení provozu 25.6.2018.

Chodníkové těleso podél komunikace II/482 (ul. Obránců míru)

(19. 6. 2018) Příprava na kolaudaci stavby, předpoklad zahájení provozu 25.6.2018

Komunitní centrum Kopřivnice a Sociálně terapeutické dílny

(19. 6. 2018) Stavby v realizaci, probíhá výběrové řízení na dodavatele interiérů.

Rozšíření chodníku ul. Dělnická – Nádražní

(19. 6. 2018) Stavba bude zahájena červenci 2018, po dobu výstavby bude úsek pro pěší i cyklisty uzavřen a přechod zajištěn přes lávku za OD Tesco.

Nový chodník na Hřbitovní ulici

(19. 6. 2018) V příštím týdnu se začne stavět - KN 14.6.2018

Zbrojnice a DPS

(19. 6. 2018) Začíná oprava - KN 14.6.2018

Parkoviště u muzea

(19. 6. 2018) Město bude vybírat projektanta - KN 14.6.2018


Probíhající významné investiční akce

Komunitní centrum Kopřivnice

Celková rekonstrukce stávajícího objektu za účelem vytvoření prostorů, které budou určeny čtyřem samostatným organizacím – klubu Klokan, Klubu Kamarád, pobočce Městské knihovny v Kopřivnici a dennímu stacionáři Kopretina.

Dodavatel stavby: BDSTAV MORAVA s. r. o.,
cena díla 27 mil. Kč,
realizace 03-11/2018

Další informace Komunitní centrum Kopřivnice

Vznik sociálně terapeutických dílen v Kopřivnici

Rekonstrukce stávajícího průmyslového objektu (bývalé výměníkové stanice) se změnou užívání na občanskou vybavenost. Rekonstrukcí vznikne objekt sociálně terapeutických dílen. V rámci rekonstrukce budou řešeny i nové zpevněné plochy vč. sadových úprav, parkovací plochy, připojení objektu na technickou a dopravní infrastrukturu.

Dodavatel stavby: STASEKO PLUS s.r.o.,
cena díla 11,1 mil. Kč,
realizace 05-10/2018

Další informace Vznik sociálně terapeutických dílen v Kopřivnici

Energetické úspory v bytovém domě na ul. Česká

Snížení energetické náročnosti objektu - zateplení fasády a střešního pláště, rekonstrukce balkónových konstrukcí.

Dodavatel stavby: Hrušecká stavební spol. s r. o.,
cena díla 17,9 mil. Kč,
realizace 04-09/2018

Další informace Energetické úspory v bytovém domě na ul. Česká v Kopřivnici

Chodníkové těleso podél komunikace II/482 na ul. Obránců míru v Kopřivnici

Vybudování nového chodníku podél silnice II/482 - ul. Obránců míru - úsek mezi ulicemi Česká a K Pasekám v Kopřivnici spolu s realizací doprovodného dopravního značení.

Dodavatel stavby: V+V SAVEKO s. r. o.,
cena díla 1,2 mil. Kč,
realizace 05-08/2018

Další informace Chodníkové těleso podél komunikace II/482 na ul. Obránců míru v Kopřivnici

Společná stezka pro chodce a cyklisty Dolní Roličky

Realizace stavby společné stezky pro chodce a cyklisty s asfaltovým povrchem v okrajové části lokality „Dolní roličky“ v místní části Lubina, za objektem drobné výroby (Multised, s.r.o.) podél komunikace I/58 na pozemcích parc. č. 591/8, 252/1, 263/4, 263/22 v katastrálním území Drnholec nad Lubinou.

Dodavatel stavby: JANKOSTAV s. r. o.,
cena díla 1,4 mil. Kč,
realizace 03-07/2018

Další informace Společná stezka pro chodce a cyklisty Dolní Roličky

Most M – 01 v Lubině – oprava po přívalových deštích

Oprava mostu M-01 v Lubině - stávající most bude rozebrán k patkám základů. Opěry budou provedeny nově z monolitického železobetonu. Na tyto opěry budou provedeny nové železobetonové monolitické úložné prahy, zavěšená křídla a tížné křídlo. Nová nosná konstrukce bude charakteru šikmé železobetonové obloukové desky půdorysného tvaru kosodelníka , která bude prostě uložená jako rozpěráková konstrukce. Na křídle budou provedeny římsy a na mostě bude osazené ocelové zábradlí. Dno toku bude vyčištěno a opraveno dlažbou z kamene do betonu s ukončením do betonových prahů.

Dodavatel stavby: AlfaPOL s. r. o.,
cena díla 1,4 mil. Kč,
realizace 03-09/2018

Další informace Most M – 01 v Lubině – oprava po přívalových deštích

Most M – 06 v Lubině – oprava po přívalových deštích

Oprava mostu M-06 v Lubině - stávající most bude rozebrán k patkám základů a nahrazen novým.

Dodavatel stavby: výběrové řízení na dodavatele se připravuje

Další informace Most M – 06 v Lubině – oprava po přívalových deštích

Parkoviště sídliště SEVER

Stavba parkoviště o kapacitě 55 míst vč. vybudování napojovacího chodníku, doplnění veřejného osvětlení, vybudování velkokapacitního vsakovacího objektu a vegetační úpravy v blízkosti ulic Moravská a 17. listopadu v okrajové části sídliště "Sever", v ploše zeleně před areálem bývalé živočišné výroby.

Dodavatel stavby: JANKOSTAV s.r.o., cena díla 5,8 mil. Kč,
realizace 09-12/2018

Rozšíření chodníku ul. Dělnická – Nádražní

Předláždění stávajícího chodníkového tělesa a zhotovení přilehlé stezky pro cyklisty. Stávající chodník bude předlážděn zámkovou dlažbou. Stezka pro cyklisty pro obousměrný provoz bude provedena v šíři 2500 mm+400 mm hmatný pás. Stezka bude provedena z betonové zámkové dlažby.

Dodavatel stavby: V+V SAVEKO s. r. o.,
cena díla 1,5 mil. Kč,
realizace 04-06/2018

Parkoviště u Komerční banky

Stavba parkoviště u budovy Komerční banky a.s. v ploše stávajícího parkoviště a přilehlé travnaté plochy v prostoru mezi ulicemi Čs.armády a Kadláčkova v Kopřivnici.

Dodavatel stavby: JANKOSTAV s. r. o.,
cena díla 2,8 mil. Kč,
realizace 03-06/2018

Chodník na ul. Hřbitovní

Realizace chodníku je rozdělena do dvou etap. V rámci I. etapy byly v roce 2017 realizovány přeložky sítí. V rámci II. etapy proběhne v roce 2018 stavba chodníkového tělesa v místě mezi stávající krajnicí komunikace a oplocením přilehlých pozemků na ul. Hřbitovní v Kopřivnici.

Dodavatel stavby (II.etapy): V+V SAVEKO s. r. o.,
cena díla 1,2 mil. Kč,
realizace 07-10/2018

Modernizace šaten a sociálního zázemí na fotbalovém hřišti ve Vlčovicích

Výstavba objektu šaten a sociálního zázemí na fotbalovém hřišti spojená s demolicí části objektu a s realizací jeho přístavby. Objekt je tvořen dvěma provozními jednotkami, první tvoří vnější skladovací prostory, druhou vlastní šatny s příslušenstvím. Obě jednotky jsou zastřešeny společnou střechou a mezi nimi je krytá terasa.

Dodavatel stavby: Severomoravská stavební společnost s. r. o.,
cena díla 8,8 mil. Kč,
realizace 11/2017-07/2018

Součástí projektu je samostatná stavba Odkanalizování objektu šaten v rozsahu: dešťová kanalizace vč. akumulační jímky na srážkovou vodu, ČOV, výtlačný kanalizační řad, odvodnění pozemků.

Dodavatel stavby: Severomoravská stavební společnost s. r. o.,
cena díla 1,1 mil. Kč,
realizace 06-07/2018

Vizualizace:
Modernizace šaten a sociálního zázemí na fotbalovém hřišti ve Vlčovicích

Zimní stadion v Kopřivnici – rekonstrukce střešního pláště

Celková výměna profilované plechové krytiny obloukové střechy objektu zimního stadionu v Kopřivnici včetně souvisejících dodávek a montáží.

Dodavatel stavby: STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s. r. o.,
cena díla 14,8 mil. Kč,
realizace 04–07/2018

Celková rekonstrukce objektu vily v parku Ed. Beneše č.p. 243

Stavební úpravy nemovitosti, které vycházejí ze záměru budoucího užívání objektu. V 1.PP budou umístěny komerční prostory, které budou nabídnuty k pronájmu soukromým subjektům. V 1.NP budou umístěny reprezentativní prostory města Kopřivnice - obřadní síň s předpokládanou kapacitou 50 návštěvníků, foyer svatebčanů, šatna, přípravna pro matky s dětmi a hygienické zázemí. Zásadní úpravou objektu a navazujících ploch je bezbariérové zpřístupnění suterénu ze severozápadní strany a současně propojení nadzemního podlaží schodištěm.
Vyvolanou úpravou je snížení venkovního prostoru před objektem a vytvoření nádvoří, které je díky zapuštění možno využívat pro konání kulturně společenských akcí. Navazující vyrovnávací konstrukce (rampy a zídky) vytvářejí možnost posezení. Úprava zároveň navazuje na původní řešení parkových úprav a vhodně jej doplňuje.

Dodavatel stavby: Beskydská stavební, a. s.,
cena díla 29 mil. Kč,
realizace 07/2017-07/2018

Vizualizace:
Celková rekonstrukce objektu vily v parku Ed. Beneše č.p. 243

70. výročí povýšení Kopřivnice na město
Kopřivnické osobnosti v oblasti kultury nominované k ocenění
Banner - Stavíme pro Vás

Informace o kvalitě ovzduší

Polétavý prach - PM10 [µg/m3]23
Povolený denní limit pro PM10 je 50 µg/m3
Data ze stanice AIM Studénka, odchylka pro Kopřivnici ±10%

Tiskové zprávy

RSS ikona

Kopřivnické noviny

Komunitní centrum se bude jmenovat PětKa

Kopřivnice (hod) – Nově vznikající komunitní centrum na ulici Francouzské už má své jméno.

Do hledání návrhů na pojmenování komunitního centra, v němž budou ...

Diakonie provozuje síť „sociálních secondhandů“

Kopřivnický SecondHelp je už třetí fungující prodejnou sociálního podniku zřízeného valašskomeziříčskou Diakonií.
  FOTO: DAVID MACHÁČEKKopřivnice (dam) – Nová prodejna oděvů z druhé ruky už druhým měsícem funguje na Štefánikově ulici v Kopřivnici. Už její název SecondHelp odkazuje na to, že od ...

Národní cena České republiky za jakost - 2016

Realizované projekty

Hlavička stránky
 
Dostavba tělocvičny a rekonstrukce ZŠ Lubina
celkové výdaje projektu - 16.940.000 Kč
přiznaná dotace - 15.880.000 Kč
podíl města - 1.060.000 Kč
Czech Point
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS