Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Přírodní památka Váňův kámen - foto Ladislav Renner

Informace poskytnuté podle zákona 106/1999 Sb.

Žádosti z roku 2017

 • 01. 12. 2017 (pdf 35 kB) - implementace GDPR – obecného nařízení o ochraně osobních údajů
 • 13. 11. 2017 (pdf 33 kB) - informace o kontrolách stacionárních zdrojů tepla
 • 01. 11. 2017 (pdf 33 kB) - seznam uvolněných zastupitelů v zastupitelstvu města Kopřivnice
 • 01. 10. 2017 (pdf 25 kB) - informace o peněžitých odměnách uvolněným členům zastupitelstva
 • 21. 09. 2017 (pdf 5.3 MB) - informace o stavebním řízení - Plynová kotelna - odpojení od CZT
 • 17. 08. 2017 (pdf 30 kB) - informace o obraně proti škodlivému ptactvu
 • 14. 08. 2017 (pdf 35 kB) - informace o výši mimořádných odměn včetně stručného odůvodnění
 • 07. 08. 2017 (pdf 40 kB) - informace o vandalismu na městském inventáři
 • 26. 07. 2017 (pdf 33 kB) - informace o ochraně ovzduší - kontroly
 • 20. 07. 2017 (pdf 41 kB) - informace k startovacím bytům a terénní skužbě Armády spásy
 • 14. 07. 2017 (pdf 31 kB) - informace o příjmech zastupitelů, vedení města a ředitelů škol
 • 14. 07. 2017 (pdf 23 kB) - informace o vymáhání daňových nedoplatků
 • 12. 07. 2017 (pdf 179 kB) - informace o plakátovacích plochách
 • 28. 06. 2017 (pdf 171 kB) - informace týkající se smluvního vztahu se stávající autorizovanou obalovou společností
 • 19. 05. 2017 (pdf 34 kB) - seznam právnických osob, které splňují podmínky ustanovení § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)
 • 17. 04. 2017 (pdf 35 kB) - informace o výši mimořádných odměn včetně stručného odůvodnění
 • 13. 04. 2017 (pdf 33 kB) - informace o odměnách vyplaceným zaměstnancům Městského úřadu Kopřivnice za roky 2015-2016
 • 10. 04. 2017 (pdf 30 kB) - informace o odměnách vyplaceným zaměstnancům Městského úřadu Kopřivnice a informace o částce vyplacené vedení radě a zastupitelstvu města za roky 2015-2016
 • 10. 04. 2017 (pdf 29 kB) - informace o odměnách vyplaceným zaměstnancům Městského úřadu Kopřivnice za roky 2015-2016
 • 06. 04. 2017 (pdf 30 kB) - informace o počtu obyvatel v letech 2010-2016
 • 30. 03. 2017 (pdf 1.1 MB) - účetní rozvaha lyžařského areálu a výše dotací na provoz za rok 2014-2016
 • 20. 03. 2017 (pdf 178 kB) - informace o odhadní ceně stravovny a částce, za kterou byla stavba zrealizována
 • 02. 03. 2017 (pdf 46 kB) - informace k počtu úkonů provedených v rámci vybraných agend přenesené působnosti v roce 2016
 • 16. 02. 2017 (pdf 426 kB) - investiční plány pro rok 2017
 • 07. 02. 2017 (pdf 355 kB) - obecné vymezení celkové částky vyplacených odměn za rok 2015 a 2016 všem zaměstnancům města zařazených do městského úřadu
 • 24. 01. 2017 (pdf 14 kB) - seznam členů rady města a jejich politická příslušnost od roku 2002
 • 16. 01. 2017 (pdf 14 kB) - poskytnutí informací o počtu vyřízených žádostí o trvalé/dočasné vyjmutí ze ZPF za rok 2014,2015,2016
 • 02. 01. 2017 (pdf 14 kB) - Souhrnná hrubá mzda (platu) za kalendářní rok 2015, včetně všech odměn, osobního ohodnocení, náhrad apod., v žádosti specifikovaných osob

Žádosti z roku 2016

 • 29. 12. 2016 (pdf 258 kB) - seznam aktivních bankovních účtů, darovací smlouva (město=dárce), uzavřena jako poslední vzhledem k datu odeslání žádosti
 • 02. 11. 2016 (pdf 20 kB) - průzkum, který zjišťoval potřeby v sociální oblasti
 • 30. 09. 2016 (pdf 28 kB) - informace o počtu psů na území Kopřivnice a v místních částech
 • 12. 09. 2016 (pdf 2.5 MB) - kopie nájemních smluv týkajících se pozemků p. č. 3372/1 a p. č. 3372/11, v k.ú. Kopřivnice za období let 2012 až 2016
 • 20. 06. 2016 (pdf 22 kB) - informace o účtech Města Kopřivnice
 • 04. 05. 2016 (pdf 49 kB) - informace o Zásadách nájmu a prodeje 12 bytových jednotek a 8 garáží v bytových domech pod Bílou horou, realizovaných v roce 1998/99
 • 02. 05. 2016 (pdf 27 kB) - informace o aktuálním počtu obyvatel města Kopřivnice
 • 29. 04. 2016 (pdf 29 kB) - informace počtu vydaných loveckých lístků
 • 26. 04. 2016 (pdf 41 kB) - informace o veřejných zakázkách na stavební práce
 • 25. 04. 2016 (pdf 56 kB) - informace ohledně kontroly povrchů výměr nově asfaltovaných komunikací po akci odkanalizování místní části Lubina
 • 18. 04. 2016 (pdf 27 kB) - informace softwaru, který využívá městský úřad Kopřivnice pro vedení spisové služby
 • 13. 04. 2016 (pdf 31 kB) - informace o světelném signalizačním zařízení
 • 08. 04. 2016 (pdf 29 kB) - informace o postizích vedoucího rozvoje města
 • 23. 03. 2016 (pdf 203 kB) - informace o způsobu uchovávání datových zpráv
 • 21. 03. 2016 (pdf 28 kB) - informace o využívání kompetenčního modelu pro zaměstnance
 • 10. 03. 2016 (pdf 2.8 MB) - seznam došlých faktur za období 2010-2015
 • 02. 03. 2016 (pdf 33 kB) - informace o využití osobních údajů

Žádosti z roku 2015

 • 14. 12. 2015 (pdf 834 kB) - informace o výsledcích kontrol na akcích ORM
 • 09. 12. 2015 (pdf 43 kB) - seznam fungujících stanic měření emisí
 • 03. 11. 2015 (pdf 24 kB) - seznam členů rady města a jejich politická příslušnost a to od roku 2002
 • 19. 10. 2015 (pdf 1.1 MB) - poskytnutí protokolu o výsledku kontroly demolice objektu č.p. 265
 • 08. 10. 2015 (pdf 23 kB) - informace o kanalizaci na ulicících Sokolovská a Dukelská
 • 23. 07. 2015 (pdf 28 kB) - seznam vydaných stavebních povolení
 • 02. 07. 2015 (pdf 18 kB) - využívání externích právních služeb městským úřadem
 • 22. 05. 2015 (pdf 20 kB) - informace o předložených projektových námětech na Státní fond životního prostředí - skládka kalů TATRA
 • 18. 05. 2015 (pdf 31 kB) - počet rozhodnutí, jimiž byla zrušena povolení k provozování VHP pro rozpor s OZV od roku 1998 do roku 2011
 • 14. 05. 2015 (pdf 365 kB) - informace o existenci fondu pro finanční pomoc
 • 20. 04. 2015 (pdf 30 kB) - poskytnutí pravomocných rozhodnutí o vyvlastnění
 • 11. 03. 2015 (pdf 709 kB) - kopie rozhodnutí silničního správního úřadu
 • 27. 02. 2015 (pdf 20 kB) - informace o právním informačním systému, který využívá Městský úřad Kopřivnice
 • 26. 01. 2015 (pdf 35 kB) - informace o počtu zaměstnanců Městského úřadu Kopřivnice
 • 22. 01. 2015 (pdf 41 kB) - investiční plány města pro rok 2015
 • 12. 01. 2015 (pdf 40 kB) - investiční plány města pro rok 2015
 • 09. 01. 2015 (pdf 41 kB) - investiční plány města pro rok 2015
 • 05. 01. 2015 (pdf 74 kB) - Informace o veřejném osvětlení v Kopřivnici

Žádosti z roku 2014

 • 19. 11. 2014 (pdf 444 kB) - informace o zakázce - Zimní stadion v Kopřivnici - oprava střechy - tělocvičny, kanceláře
 • 29. 9. 2014 (pdf 470 kB) - kopie stavebního povolení na stavbu „Vyhlídka JUDr. Václava Hyvnara“ na katastru obce Závišice
 • 22. 9. 2014 (pdf ) - informace o Kopřivnických novinách - technické informace, finance, redakční rada, atd.
 • 17. 9. 2014 (pdf 303 kB) - informace kontrolách sčítání hlasů při volbě prezidenta a volbách do PS PČR v roce 2013
 • 6. 8. 2014 (pdf 4.4 MB) - zaslání kandidátních listin podaných registračnímu úřadu pro volby do ZO konané ve dnech 10. a 11.10.2014
 • 13. 8. 2014 (pdf 3.1 MB) - zaslání kompletní smluvní dokumentace (včetně dodatků), na základě které jsou zajišťovány veřejně prospěšné služby pro město Kopřivnici, především odvoz tuhého komunálního odpadu, jeho separace, ukládání a likvidace, dále pak zaslání ceníku související s těmito službami
 • 7. 8. 2014 (pdf 789 kB) - ekonomické ukazatele příspěvkové organizace Kulturní dům Kopřivnice v rozborech hospodaření v roce 2012 a 2013
 • 24. 7. 2014 (pdf 19 kB) - žádost o poskytnutí kopií různých rozhodnutí ve věci určení pozemní komunikace podle § 142 správního řádu
 • 20. 6. 2014 (pdf 46 kB) - informace související se zakázkou evidované ve Věstníku veřejných zakázek pod. event. č. 208664 a názvem IPRM Jih – II. etapa – Veřejná prostranství
 • 13. 5. 2014 (pdf 18 kB) - informace o dotacích sportovním klubům v roce 2013
 • 15. 4. 2014 (pdf 2.1 MB) - informace o závěrečném účtu a výkazech plnění rozpočtu za rok 2013 a rozpočtové výhledy pro roky 2008-20014, o pravidlech pro čerpání prostředků z peněžních fondů a o harmonogramu pro sestavování rozpočtu a souvisejících pravidlech

Žádosti z roku 2013

 • 23. 12. 2013 (pdf 240 kB) - informace o zařazení pozemních komunikací do kategorií a tříd
 • 13. 11. 2013 (pdf 40 kB) - informace o poskytování náhrad mzdy za výkon zastupitele
 • 25. 10. 2013 (pdf 18 kB) - jakého důvodu jsou na parkovišti před domem na ulici Pod Bílou horou č. 32 (č.p. 1370) vyhrazena dvě parkovací místa pro vozidla s povolením Městského úřadu Kopřivnice
 • 24. 10. 2013 (pdf 21 kB) - základní ekonomická data z provozu veřejného krytého bazénu za rok 20111 a 2012
 • 23. 10. 2013 (pdf 18 kB) - informace o mysliveckých strážích
 • 7. 10. 2013 (pdf 23 kB) - informace o počtu uzavřených veřejnoprávních smluv o umístění stavby, o změně využití území a o změně vlivu užívání stavby na území, které nahrazují územní rozhodnutí
 • 26. 9. 2013 (pdf 3.4 MB) - rozsah zmocnění rady města k provádění rozpočtových opatření v letech 2010-2012
 • 8. 8. 2013 (pdf 179 kB) - kopie Pravidel pro pronajímání bytů a správu pohledávek souvisejících s užíváním bytů ve vlastnictví města Kopřivnice
 • 31. 7. 2013 (pdf 20 kB) - číslo usnesení schválených Pravidel pro pronajímání bytů a správu pohledávek souvisejících s užíváním bytů ve vlastnictví města Kopřivnice a termín, kdy byly tyto pravidla uveřejněny na úřední desce
 • 24. 7. 2013 (pdf 1.7 MB) - kupní smlouva mezi městem Kopřivnice a Bytovým družstvem Obránců míru 1046-1050 včetně dodatku.
 • 21. 6. 2013 (pdf 121 kB) - informace o subjektu, který zajišťuje pro obec služby v oblasti nakládání s odpady, péče o komunikace a veřejnou zeleň.
 • 7. 6. 2013 (pdf 505 kB) - zaslání kopií pravomocných rozhodnutí na zástavbu v lokalitě ul. Janáčkova.
 • 12. 4. 2013 (pdf 42 kB) - seznam stanic měření emisí
 • 10. 3. 2013 (pdf 22 kB) - informace o veřejné soutěži na dodavatele komunálních služeb
 • 6. 3. 2013 (pdf 19 kB) - informace o výši dotace poskytované provozovateli koupaliště
 • 11. 2. 2013 (pdf 39 kB) - informace o bytovém fondu města a záměrech prodeje bytů
 • 4. 2. 2013 (pdf 293 kB) - informace o plakátovacích plochách

Žádosti z roku 2012

 • 3. 12. 2012 (pdf 21 kB) - informace o místně příslušných orgánech ve vztahu k MÚ Kopřivnice
 • 14. 11. 2012 (pdf 23 kB) - informace o památkových zónách
 • 20. 8. 2012 (pdf 76 kB) - informace o výši odměn
 • 18. 6. 2012 (pdf 26 kB) - informace o vítězi zakázky - Realizace infokampaně k třídění odpadů v rámci projektu Realizace místní Agendy 21 aneb Živá Kopřivnice
 • 11. 6. 2012 (pdf 27 kB) - informace o vítězi zakázky - ZŠ M. Horáková, Obránců míru 369, Kopřivnice - oprava školní kuchyně
 • 1. 4. 2012 (pdf 34 kB) - informace o počtu VHP, adresách provozoven a doby povolení
 • 27. 2. 2012 (pdf 26 kB) - obecně závazná vyhláška č. 3/2009 - její porušování, sankce
 • 18. 1. 2012 (pdf 263 kB) - přehled poskytnutých dotací městu Kopřivnice v období 2001-2003
 • 11. 1. 2012 (pdf 25 kB) - informace o investičních plánech na rok 2012
 • 10. 1. 2012 (pdf 58 kB) - vyčíslení investic provedených a financovaných Městem Kopřivnice v místních částech Lubina, Mniší a Vlčovice v letech 2000-2010
 • 10. 1. 2012 (pdf 24 kB) - informace o investičních plánech na rok 2012

Žádosti z roku 2011

 • 25. 12. 2011 (pdf 26 kB) - informace o elektronické prezentaci města
 • 30. 11. 2011 (pdf 21 kB) - informace o počtu občanů v Lubině s právem volit
 • 30. 11. 2011 (pdf 6.7 MB) - informace o místní části Lubina
 • 11. 8. 2011 (pdf 18 kB) - informace o místech k měření rychlosti
 • 4. 8. 2011 (pdf 18 kB) - informace o místech k měření rychlosti
 • 3. 6. 2011 (pdf 22 kB) - informace o podmínkách prodeje bytu
 • 6. 4. 2011 (pdf 18 kB) - informace o řízení ve věci zabíjačky v Mošnově
 • 30. 3. 2011 (pdf 1.9 MB) - zpráva o posouzení hodnocení nabídek (č. zakázky ISZV: 60051716)
 • 28. 2. 2011 (pdf 27 kB) - informace o řízení ve věci zabíjačky v Mošnově
 • 16. 2. 2011 (pdf 34 kB) - informace o ubytovně Pod Červeným kamenem
 • 11. 2. 2011 (pdf 20 kB) - informace o investičních projektech na rok 2011
 • 10. 2. 2011 (pdf 94 kB) - informace o sociálních aktivitách pro osoby v krizi
 • 10. 2. 2011 (pdf 25 kB) - informace o § 5 občanského zákoníku
 • 7. 2. 2011 (pdf 28 kB) - procesní postup při vydání rozhodnutí o stanovení přechodu pro chodce
 • 3. 2. 2011 (pdf 21 kB) - informace o zabíjačce v Mošnově
 • 11. 1. 2011 (pdf 38 kB) - informace o investičních plánech na rok 2011

Žádosti z roku 2010

 • 14. 12. 2010 (pdf 31 kB) - dotazník - využívání veřejných prostředků na webovou prezentaci obce a jejich trendech 2010/2011
 • 14. 12. 2010 (pdf 38 kB) - informace o investičních plánech na rok 2011
 • 9. 11. 2010 (pdf 32 kB) - informace o veřejné zabíjačce v Mošnově
 • 6. 12. 2010 (pdf 78 kB) - dotazník - programové vybavení úřadu
 • 28. 10. 2010 (pdf 19 kB) - informace místním referendu
 • 12. 10. 2010 (pdf 290 kB) - informace o registraci významného krajinného prvku
 • 06. 10. 2010 (pdf 1.0 MB) - žádost o kopii rozhodnutí č. j. 49563/2009/IK
 • 12. 7. 2010 (pdf 25 kB) - informace o zpracovateli projektové dokumentace
 • 2. 6. 2010 (pdf 52 kB) - žádost o písemné odůvodnění
 • 31. 3. 2010 (pdf 36 kB) - žádost o kopii dokumetu
 • 23. 3. 2010 (pdf 20 kB) - informace o středních školách v Kopřivnici
 • 22. 3. 2010 (pdf 20 kB) - informace o mateřských školách v Kopřivnici
 • 17. 3. 2010 (pdf 27 kB) - stanoviska k výměně oken na kulturních památkách
 • 26. 1. 2010 (pdf 26 kB) - výdaje alokované do projektů na ochranu ŽP

Žádosti z roku 2009

 • 14. 12. 2009 (pdf 78 kB) - informace o ceně 1 m2 plochy bytu prodaného v rámci "privatizace" bytového fondu
 • 26. 8. 2009 (pdf 90 kB) - informace o letním koupališti a krytém bazénu
 • 15. 6. 2009 (pdf 215 kB) - informace o novém územním plánu Kopřivnice
 • 28. 4. 2009 (pdf 96 kB) - informace o pozemní komunikaci Květinová v Kopřivnici
 • 19. 4. 2009 (pdf 27 kB) - informace o změně územního plánu v obci Petřvald-část Petřvadlík
 • 19. 4. 2009 (pdf 27 kB) - informace o plánovaných rekonstrukcích a výstavbě

Žádosti z roku 2008

 • 18. 12. 2008 (pdf 84 kB) - poskytnutí informací o investičních plánech města pro rok 2009
 • 15. 12. 2008 (pdf 4.2 MB) - poskytnutí usnesení č. 1385 32. RM včetně příloh a usnesení č. 1855 41. RM
 • 12. 8. 2008 (pdf 473 kB) - poskytnutí stanovisek dotčených orgánů, námitek a připomínek ke konceptu územního plánu - doplnění informací
 • 11. 8. 2008 (pdf 214 kB) - doplnění zaslání dokladů ohledně vlastnictví kanalizace DN600 na pozemku p. č. 3011/1 v k. ú. Kopřivnice
 • 28. 7. 2008 (pdf 149 kB) - žádost o zaslání dokladů ohledně vlatnictví kanalizace DN600 na pozemku p. č. 3011/1 v k. ú. Kopřivnice
 • 24. 7. 2008 (pdf 2.6 MB) - poskytnutí stanovisek dotčených orgánů, námitek a připomínek ke konceptu územního plánu
 • 16. 7. 2008 (pdf 372 kB) - dotaz na úpravu komunikace na p. č. 2987 k. ú. Kopřivnice
 • 19. 6. 2008 (pdf 67 kB) - žádost o informace ve věci sečení trávy v Kopřivnici
 • 16. 6. 2008 (pdf 18 kB) - žádost o informace o čerpání reprefondu starosty města
 • 25. 3. 2008 (pdf 21 kB) - dotaz na částku vybranou na místním poplatk ze psů za rok 2007 a jeho účelové určení
 • 3. 3. 2008 (pdf 26 kB) - dotazník - jakým způsobem informuje veřejná správa o své činnosti veřejnost
 • 18. 2. 2008 (pdf 70 kB) - žádost o informace o bezdrátovém rozhlase v Kopřivnici
 • 14. 1. 2008 (pdf 144 kB) - žádost o poskytnutí podkladů ve věci stavby České pošty

Žádosti z roku 2007

 • 19. 12. 2007 (pdf 170 kB) - žádost o informace o komunikaci umístěné na pozemku p. č. 2987 v katastrálním území Kopřivnice
 • 6. 11. 2007 (pdf 41 kB) - žádost o poskytnutí podkladů ve věci stavby České pošty
 • 29. 10. 2007 (pdf 3.9 MB) - informace o privatizaci bytového fondu Města Kopřivnice
 • 27. 9. 2007 (pdf 106 kB) - sdělení důvodů na jejichž základě RM rozhodla o vyklizení bytu
 • 4. 7. 2007 (pdf 84 kB) - nové projenání stavebního řízení - stavební úpravy v objektu č. p. 35 na ulici Záhumenní
 • 20. 6. 2007 (pdf 1.3 MB) - poskytnutí znaleckého posudku lokality "Velové"
 • 16. 4. 2007 - žadateli byla dána kopie kupní smlouvy uzavřené mezi Městem Kopřivnice (jako prodávající) a panem Josefem Endlem a Evženem Stehlíkem (jako kupující) jejímž předmětem je objket č. p. 318 (kasárna) na ulici České a parcely č. 534/1, č. 534/2 a č. 534/3.
 • 3. 1. 2007 (pdf 143 kB) - informace o projednání projektové dokumentace pro rekonstrukci domu č. p. 267 - Štramberk.

Žádosti z roku 2006

 • 27. 6. 2006 (pdf 238 kB) - informace týkající se nákupu 16 ks počítačových sestav (PC a monitor) schválené radou města na 52. schůzi 11. 4. 2006 č. usnesení 3949.
 • 15. 8. 2006 (pdf 526 kB) - informace ohledně postupu úřadu při vyřizování podnětů občanů, týkajících se případné korupce související s činností úřadu.
 • 21. 12. 2006 (pdf 126 kB) - jakým způsobem se mohou občané seznámit s Pravidly pro přijímání, projednávání a vyřizování petic a stížností.
Banner - Stavíme pro Vás

Informace o kvalitě ovzduší

Polétavý prach - PM10 [µg/m3]36
Povolený denní limit pro PM10 je 50 µg/m3
Data ze stanice AIM Studénka, odchylka pro Kopřivnici ±10%

Tiskové zprávy

RSS ikona

Kopřivnické noviny

Na Fojtství vystavuje trio místních tvůrců

Kopřivnice (dam) – První výstava v letošním roce bude na Fojtství patřit trojici domácích tvůrců. Dnes v 17 hodin bude mít v podkroví muzea vernisáž výstava s ...

Lašskou i Beskydskou ligu ovládla ZŠ E. Zátopka

Kopřivnice (cab) – Ještě než začaly školákům vánoční prázdniny, žáci prvního stupně základních škol z Kopřivnice a blízkého okolí odehráli třetí kolo ...

Národní cena České republiky za jakost - 2016

Realizované projekty

Hlavička stránky
 
Úprava ulice Velové v Lubině
celkové výdaje projektu - 3.200.000 Kč
Czech Point
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS