Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Muzeum Fojtství - foto STUDIO TRINITY, s.r.o.

Formuláře

Rada a Zastupitelstvo města
Formulář pro projednání návrhu v Radě města Kopřivnicepdf 44 kB
Formulář pro projednání návrhu v Zastupitelstvu města Kopřivnicepdf 138 kB

Odbor správních činností
Žádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb.(pdf 26kB)
(doc 37kB)
Oddělení správních agend
Občanské průkazy, cestovní doklady
Žádost o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajůpdf 497 kB
Evidence obyvatel
Žádost o poskytnutí údajů z informačního systémupdf 436 kB
Přihlašovací lístek k trvalému pobytupdf 379 kB
Žádost o zrušení dosavadního údaje o místu trvalého pobytupdf 45 kB
doc 88 kB
Žádost o ukončení trvalého pobytu na území České republikypdf 73 kB
doc 81 kB
Žádost o zaevidování adresy pro doručovánípdf 81 kB
doc 73 kB
Souhlas s ohlášením změny trvalého pobytupdf 42 kB
doc 22 kB
Zmocnění k ohlášení změny trvalého pobytupdf 59 kB
doc 25 kB
Matrika
Dotazník k uzavření manželstvípdf 65 kB
Žádost o vydání osvědčení pro farní úřad k uzavření církevního sňatkupdf 43 kB
doc 83 kB
Žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželstvípdf 50 kB
doc 85 kB
Prohlášení o volbě druhého jména a žádost o dodatečný zápis do knihy narození - zletilá osobapdf 51 kB
doc 84 kB
Prohlášení o volbě druhého jména a žádost o dodatečný zápis do knihy narození - nezletilá osobapdf 54 kB
doc 89 kB
Žádost o změnu příjmení dětípdf 52 kB
doc 89 kB
Žádost o změnu příjmení po rozvodu manželstvípdf 44 kB
doc 83 kB
Žádost o změnu příjmenípdf 50 kB
doc 84 kB
Žádost o vystavení druhopisu oddacího listupdf 47 kB
doc 85 kB
Žádost o vystavení druhopisu rodného listupdf 43 kB
doc 88 kB
Žádost o vystavení druhopisu úmrtního listupdf 52 kB
doc 89 kB
Žádost o povolení uzavření manželství na jiném vhodném místě než je stanoveno nebo mimo dobu stanovenou radou obcepdf 43 kB
doc 81 kB
Czech POINT
Plná moc k podání žádosti o výpis z rejstříku trestůpdf 87 kB
doc 87 kB
Plná moc k podání žádosti o výpis z bodového hodnocení řidičepdf 58 kB
doc 85 kB
Registr řidičů
Žádost o vydání paměťové karty vozidla pdf 77 kB
Žádost o vydání servisní paměťové karty pdf 75 kB
Žádost o vydání paměťové karty řidiče pdf 875 kB
Potvrzení o odevzdání řidičského průkazu pdf 137 kB
Žádost o vrácení řidičského oprávnění pdf 79 kB
doc 89 kB
Žádost o odečet bodů pdf 316 kB
Oznámení o vzdání se všech skupin řidičského oprávněnípdf 39 kB
Oznámení o vzdání se některých skupin řidičského oprávněnípdf 39 kB
Plná mocpdf 21 kB
Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazupdf 121 kB
Žádost o výpis údajů z registru řidičůpdf 60 kB
doc 85 kB
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidelpdf 60 kB
Oddělení Obecní živnostenský úřad
Aktuální formuláře živnostenského úřadu >
Evidence zemědělského podnikatele
Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele – fyzická osobapdf 47 kB
doc 90 kB
Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele – právnická osobapdf 46 kB
doc 121 kB
Oznámení změn a doplněnípdf 26 kB
doc 46 kB
Oddělení dopravních agend
Taxislužba
Žádost o oprávnění řidiče taxislužbypdf 21 kB
doc 24 kB
Žádost o zapsání vozidla do evidence vozidel taxislužbypdf 13 kB
doc 25 kB
Žádost o vyřazení vozidla z evidence vozidel taxislužbypdf 20 kB
doc 28 kB
Evidence vozidel
Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkoupdf 632 kB
Žádost o poskytnutí údajů z registru silničních vozidelpdf 621 kB
Žádost o vydání nového dokladu k vozidlupdf 640 kB
Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz pdf 631 kB
Žádost o povolení výroby jednotlivého vozidla nebo přestavby vozidla pdf 133 kB
Žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo přestvěného vozidla pdf 133 kB
Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozupdf 637 kB
Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidelpdf 665 kB
Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidelpdf 646 kB
Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidlapdf 641 kB
Žádost o vydání tabulky s registrační značkoupdf 629 kB

Tajemník - právník
Oznámení o konání shromážděnípdf 36 kB
doc 38 kB
Stížnostpdf 30 kB
doc 34 kB
Petiční archpdf 70 kB

Odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče
Stavební úřad
Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení pdf 215 kB
doc 100 kB
Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území pdf 298 kB
doc 96 kB
Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby pdf 214 kB
doc 105 kB
Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území pdf 212 kB
doc 102 kB
Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků pdf 162 kB
doc 96 kB
Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu pdf 159 kB
doc 91 kB
Žádost o územní souhlas pdf 205 kB
doc 95 kB
Žádost o povolení předčasného úžívání stavby pdf 262 kB
doc 98 kB
Ohlášení stavby pdf 216 kB
doc 96 kB
Žádost o stavební povolení pdf 212 kB
doc 94 kB
Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora pdf 262 kB
doc 94 kB
Oznámení o užívání stavby pdf 259 kB
doc 96 kB
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu pdf 260 kB
doc 97 kB
Oznámení změny v užívání stavby pdf 156 kB
doc 89 kB
Ohlášení odstranění pdf 165 kB
doc 95 kB
Návrh na pořízení změny územního plánupdf 28 kB
doc 41 kB
Žádost o souhlas s rozdělením pozemkůpdf 23 kB
doc 47 kB
Památková péče
Žádost o vydání závazného stanoviska pdf 62 kB
(doc 37 kB
Plná moc pdf 17 kB
doc 24 kB
Plná moc pdf 24 kB
doc 24 kB
Oznámení stavební činnosti na území s archeologickými nálezy pdf 36 kB
(doc 62 kB
Silniční správní úřad - silnice II. a III. třídy a místní komunikace
Žádost o povolení připojení nemovitosti k silnici nebo místní komunikaci pdf 26 kB
doc 32 kB
Žádost o povolení uzavírky silnice nebo místní komunikace pdf 26 kB
doc 29 kB
Žádost o povolení zvláštního užívání silnice nebo místní komunikace
(překop, výkop, protlak, umístění věci apod.)
pdf 25 kB
doc 28 kB
Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace
(přeprava zvlášť těžkých a rozměrných předmětů)
pdf 25 kB
doc 28 kB
Žádost o povolení zvláštního užívání silnice nebo místní komunikace
(výjimečné užití samojízdnými pracovními stroji)
pdf 27 kB
doc 30 kB
Žádost o stanovení místní nebo přechodné úpravy provozu na silnici nebo místní komunikaci nebo veřejně přístupné účelové komunikace pdf 23 kB
doc 26 kB

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Tiskopisy k dávkám, které poskytují úřady práce, najdete na portálu Ministerstva práce a sociálních věcí: www.mpsv.cz
Dávky hmotné nouze:
Příspěvek na živobytí
Doplatek na bydlení
Mimořádná okamžitá pomoc – společný formulář
o pomoc z důvodu újmy na zdraví
o pomoc z důvodu postižení mimořádnou událostí
o pomoc na úhradu nezbytného jednorázového výdaje
o pomoc na úhradu nezbytných nákladů
o pomoc z důvodu sociálního vyloučení
Dávky pro osoby se zdravotním postižením:
Příspěvek na péči
Příspěvek na mobilitu
Příspěvek na zvláštní pomůcku
Přiznání průkazu osob se zdravotním postižením
Péče o staré občany
Žádost o přidělení bytu zvláštního určení ve vlastnictví města Kopřivnicepdf 48 kB
doc 88 kB
Péče o občany zdravotně postižené
Obecní úřad s rozšířenou působností vydává:
Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou (O7)
Poučení postižené osoby o užívání vydaného zvláštního označení č. O7
pdf 107 kB
pdf 18 kB
Označení vozidla řízeného osobou sluchově postiženou (označení O2)
Poučení postižené osoby o užívání vydaného zvláštního označení č. O2
pdf 6 kB
pdf 98 kB

Odbor financí
Přihlášky k úhradě poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu:
Přihláška typu A - Pro poplatníka - fyzickou osobu, která má na území města trvalý pobytpdf 20 kB, doc 111 kB
Přihláška typu B - Pro poplatníka - fyzickou osobu, která má na území města ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná FOpdf 21 kB, doc 120 kB
Přihláška typu C - Pro fyzickou osobu - cizince, která na území České republiky: (1) má povolen trvalý nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů; (2) pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsícepdf 25 kB, doc 135 kB
Přihláška k úhradě poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu formou Soustředěného inkasa plateb občanů (SIPO)pdf 32 kB, doc 72 kB
Žádost o přeúčtování platby místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pdf 43 kB
doc 68 kB
Žádost o vrácení přeplatku místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pdf 46 kB
doc 67 kB
Přihlášení k poplatku ze psů pdf 125 kB
doc 38 kB
Odhlášení poplatku ze psů pdf 261 kB
doc 34 kB
Žádost o přidělení nové známky pro psa pdf 121 kB
doc 32 kB
Žádost o vrácení přeplatku pdf 122 kB
doc 34 kB
Čestné prohlášení - důchod jediný zdroj příjmu pdf 110 kB
doc 30 kB

Odbor majetku města
Ohlášení vzniku poplatkové povinnosti (užívání veřejného prostranství)pdf 21 kB
doc 31 kB

Odbor školství, kultury a sportu
Návrh na udělení čestného občanství města Kopřivnice pdf 50 kB, doc 24 kB

70. výročí povýšení Kopřivnice na město
Kopřivnické osobnosti v oblasti kultury nominované k ocenění
Banner - Stavíme pro Vás

Informace o kvalitě ovzduší

Polétavý prach - PM10 [µg/m3]5
Povolený denní limit pro PM10 je 50 µg/m3
Data ze stanice AIM Studénka, odchylka pro Kopřivnici ±10%

Tiskové zprávy

RSS ikona

Kopřivnické noviny

Kopřivnice vzpomene na politické vězně

Kopřivnice (hod) – Ve středu 27. června proběhne tradiční pietní setkání v Základní škole dr. Milady Horákové. Žena, po níž škola nese jméno, byla obětí ...

Seriál projekcí Umění v kině uzavře dokument o Monetovi

Kopřivnice (dam) – Tečku za aktuálním ročníkem seriálu baletních představení, operních přenosů a dokumentů o výtvarném umění, uváděným ve zdejším kině ...

Národní cena České republiky za jakost - 2016

Realizované projekty

Hlavička stránky
 
ZŠ Alšova energetická opatření I. etapa
celkové výdaje projektu - 21.689.343 Kč
přiznaná dotace - 11.172.600 Kč
podíl města - 11.516.743 Kč
Czech Point
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS