Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Pohled na Kopřivnici - foto Ladislav Renner

Formuláře

Rada a Zastupitelstvo města
Formulář pro projednání návrhu v Radě města Kopřivnicepdf 44 kB
Formulář pro projednání návrhu v Zastupitelstvu města Kopřivnicepdf 138 kB

Odbor správních činností
Žádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb.(pdf 26kB)
(doc 37kB)
Oddělení správních agend
Občanské průkazy, cestovní doklady
Žádost o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajůpdf 497 kB
Evidence obyvatel
Žádost o poskytnutí údajů z informačního systémupdf 436 kB
Přihlašovací lístek k trvalému pobytupdf 379 kB
Žádost o zrušení dosavadního údaje o místu trvalého pobytupdf 45 kB
doc 88 kB
Žádost o ukončení trvalého pobytu na území České republikypdf 44 kB
doc 83 kB
Žádost o zaevidování adresy pro doručovánípdf 54 kB
doc 92 kB
Matrika
Dotazník k uzavření manželstvípdf 65 kB
Žádost o vydání osvědčení pro farní úřad k uzavření církevního sňatkupdf 43 kB
doc 83 kB
Žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželstvípdf 50 kB
doc 85 kB
Prohlášení o volbě druhého jména a žádost o dodatečný zápis do knihy narození - zletilá osobapdf 51 kB
doc 84 kB
Prohlášení o volbě druhého jména a žádost o dodatečný zápis do knihy narození - nezletilá osobapdf 54 kB
doc 89 kB
Žádost o změnu příjmení dětípdf 52 kB
doc 89 kB
Žádost o změnu příjmení po rozvodu manželstvípdf 44 kB
doc 83 kB
Žádost o změnu příjmenípdf 50 kB
doc 84 kB
Žádost o vystavení druhopisu oddacího listupdf 47 kB
doc 85 kB
Žádost o vystavení druhopisu rodného listupdf 43 kB
doc 88 kB
Žádost o vystavení druhopisu úmrtního listupdf 52 kB
doc 89 kB
Žádost o povolení uzavření manželství na jiném vhodném místě než je stanoveno nebo mimo dobu stanovenou radou obcepdf 43 kB
doc 81 kB
Czech POINT
Plná moc k podání žádosti o výpis z rejstříku trestůpdf 87 kB
doc 87 kB
Plná moc k podání žádosti o výpis z bodového hodnocení řidičepdf 58 kB
doc 85 kB
Registr řidičů
Žádost o vydání paměťové karty vozidla pdf 77 kB
Žádost o vydání servisní paměťové karty pdf 75 kB
Žádost o vydání paměťové karty řidiče pdf 875 kB
Potvrzení o odevzdání řidičského průkazu pdf 137 kB
Žádost o vrácení řidičského oprávnění nebo o zrušení omezení řidičského oprávnění pdf 56 kB
doc 88 kB
Žádost o odečet bodů pdf 316 kB
Oznámení o vzdání se všech skupin řidičského oprávněnípdf 39 kB
Oznámení o vzdání se některých skupin řidičského oprávněnípdf 39 kB
Plná mocpdf 21 kB
Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazupdf 121 kB
Žádost o výpis údajů z registru řidičůpdf 60 kB
doc 85 kB
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidelpdf 60 kB
Oddělení Obecní živnostenský úřad
Aktuální formuláře živnostenského úřadu >
Evidence zemědělského podnikatele
Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele – fyzická osobapdf 47 kB
doc 90 kB
Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele – právnická osobapdf 46 kB
doc 121 kB
Oznámení změn a doplněnípdf 26 kB
doc 46 kB
Oddělení dopravních agend
Taxislužba
Žádost o oprávnění řidiče taxislužbypdf 21 kB
doc 24 kB
Žádost o zapsání vozidla do evidence vozidel taxislužbypdf 13 kB
doc 25 kB
Žádost o vyřazení vozidla z evidence vozidel taxislužbypdf 20 kB
doc 28 kB
Evidence vozidel
Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkoupdf 632 kB
Žádost o poskytnutí údajů z registru silničních vozidelpdf 621 kB
Žádost o vydání nového dokladu k vozidlupdf 640 kB
Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz pdf 631 kB
Žádost o povolení výroby jednotlivého vozidla nebo přestavby vozidla pdf 133 kB
Žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo přestvěného vozidla pdf 133 kB
Žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidlapdf 153 kB
Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozupdf 637 kB
Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidelpdf 665 kB
Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidelpdf 646 kB
Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidlapdf 641 kB

Tajemník - právník
Oznámení o konání shromážděnípdf 36 kB
doc 38 kB
Stížnostpdf 30 kB
doc 34 kB
Petiční archpdf 70 kB

Odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče
Stavební úřad
Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení pdf 215 kB
doc 100 kB
Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území pdf 298 kB
doc 96 kB
Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby pdf 214 kB
doc 105 kB
Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území pdf 212 kB
doc 102 kB
Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků pdf 162 kB
doc 96 kB
Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu pdf 159 kB
doc 91 kB
Žádost o územní souhlas pdf 205 kB
doc 95 kB
Žádost o povolení předčasného úžívání stavby pdf 262 kB
doc 98 kB
Ohlášení stavby pdf 216 kB
doc 96 kB
Žádost o stavební povolení pdf 212 kB
doc 94 kB
Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora pdf 262 kB
doc 94 kB
Oznámení o užívání stavby pdf 259 kB
doc 96 kB
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu pdf 260 kB
doc 97 kB
Oznámení změny v užívání stavby pdf 156 kB
doc 89 kB
Ohlášení odstranění pdf 165 kB
doc 95 kB
Návrh na pořízení změny územního plánupdf 28 kB
doc 41 kB
Žádost o souhlas s rozdělením pozemkůpdf 23 kB
doc 47 kB
Památková péče
Žádost o vydání závazného stanoviska pdf 62 kB
(doc 37 kB
Plná moc pdf 17 kB
doc 24 kB
Plná moc pdf 24 kB
doc 24 kB
Oznámení stavební činnosti na území s archeologickými nálezy pdf 36 kB
(doc 62 kB
Silniční správní úřad - silnice II. a III. třídy a místní komunikace
Žádost o povolení připojení nemovitosti k silnici nebo místní komunikaci pdf 26 kB
doc 32 kB
Žádost o povolení uzavírky silnice nebo místní komunikace pdf 26 kB
doc 29 kB
Žádost o povolení zvláštního užívání silnice nebo místní komunikace
(překop, výkop, protlak, umístění věci apod.)
pdf 25 kB
doc 28 kB
Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace
(přeprava zvlášť těžkých a rozměrných předmětů)
pdf 25 kB
doc 28 kB
Žádost o povolení zvláštního užívání silnice nebo místní komunikace
(výjimečné užití samojízdnými pracovními stroji)
pdf 27 kB
doc 30 kB
Žádost o stanovení místní nebo přechodné úpravy provozu na silnici nebo místní komunikaci nebo veřejně přístupné účelové komunikace pdf 23 kB
doc 26 kB

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Tiskopisy k dávkám, které poskytují úřady práce, najdete na portálu Ministerstva práce a sociálních věcí: www.mpsv.cz
Dávky hmotné nouze:
Příspěvek na živobytí
Doplatek na bydlení
Mimořádná okamžitá pomoc – společný formulář
o pomoc z důvodu újmy na zdraví
o pomoc z důvodu postižení mimořádnou událostí
o pomoc na úhradu nezbytného jednorázového výdaje
o pomoc na úhradu nezbytných nákladů
o pomoc z důvodu sociálního vyloučení
Dávky pro osoby se zdravotním postižením:
Příspěvek na péči
Příspěvek na mobilitu
Příspěvek na zvláštní pomůcku
Přiznání průkazu osob se zdravotním postižením
Péče o staré občany
Žádost o přidělení bytu zvláštního určení ve vlastnictví města Kopřivnicepdf 48 kB
doc 88 kB
Péče o občany zdravotně postižené
Obecní úřad s rozšířenou působností vydává:
Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou (O7)
Poučení postižené osoby o užívání vydaného zvláštního označení č. O7
pdf 107 kB
pdf 18 kB
Označení vozidla řízeného osobou sluchově postiženou (označení O2)
Poučení postižené osoby o užívání vydaného zvláštního označení č. O2
pdf 6 kB
pdf 98 kB

Odbor životního prostředí
Životní prostředí
Žádost o posouzení záměru z hlediska životního prostředípdf 22 kB
doc 24 kB
Žádost o vydání koordinovaného stanoviska nebo koordinovaného závazného stanoviskapdf 22 kB
doc 24 kB
Ochrana ovzduší
Žádost o závazné stanovisko orgánu ochrany ovzdušípdf 79 kB
doc 220 kB
Ochrana přírody a krajiny
Žádost o povolení záměrného rozšíření geograficky nepůvodního druhu rostliny/živočicha do krajinypdf 31 kB
doc 53 kB
Žádost o vydání závazného stanoviska k zalesnění/odlesnění pozemku nad 0,5 hapdf 30 kB
doc 52 kB
Žádost o vydání souhlasu k zásahu do krajinného rázupdf 30 kB
doc 51 kB
Žádost o povolení kácení stromů rostoucích mimo lespdf 36 kB
doc 51 kB
Oznámení kácení stromů rostoucích mimo lespdf 36 kB
doc 36 kB
Žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvkupdf 30 kB
doc 50 kB
Žádost o poskytnutí zeminypdf 25 kB
doc 26 kB
Žádost o souhlas se změnou kultury pozemkupdf 24 kB
doc 27 kB
Žádost o souhlas s návrhem trasypdf 21 kB
doc 26 kB
Žádost o odnětí půdy ze zemědělského půdního fondupdf 27 kB
doc 26 kB
Vodní hospodářství a rybářství
č. 1 Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu pdf 631 kB
doc 94 kB
č. 2 Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu pdf 402 kB
doc 59 kB
č. 3 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu pdf 589 kB
doc 72 kB
č. 4 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo o jeho změnu pdf 557 kB
doc 83 kB
č. 5 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu pdf 473 kB
doc 68 kB
č. 6 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu pdf 449 kB
doc 76 kB
č. 7 Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu pdf 526 kB
doc 62 kB
č. 8 Žádost o stavební povolení k vodním dílům pdf 757 kB
doc 102 kB
č. 9 Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) pdf 412 kB
doc 84 kB
č. 10 Žádost o povolení k užívání vodních děl pdf 537 kB
doc 58 kB
č. 11 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu pdf 451 kB
doc 72 kB
č. 12 Žádost o udělení souhlasu pdf 628 kB
doc 58 kB
č. 13 Žádost o vyjádření pdf 480 kB
doc 40 kB
č. 14 Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla pdf 730 kB
doc 66 kB
č. 15 Oznámení o užívání stavby vodního díla pdf 615 kB
doc 54 kB
č. 16 Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla, vodohospodářských úprav, stavebních úprav pdf 525 kB
doc 64 kB
č. 17 Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru pdf 525 kB
doc 89 kB
č. 18 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění pdf 517 kB
doc 96 kB
č. 19 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění pdf 878 kB
doc 104 kB
č. 20 Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel pdf 776 kB
doc 82 kB
č. 21 Žádost o stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu pdf 615 kB
doc 81 kB
č. 22 Žádost o stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu pdf 596 kB
doc 67 kB
č. 23 Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změnu pdf 648 kB
doc 76 kB
č. 24 Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky při použití závadných látek nebo jeho změnu pdf 674 kB
doc 94 kB
č. 25 Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla pdf 688 kB
doc 57 kB
Žádost o vydání rybářského lístku pdf 1.0 MB
Odpady
Žádost o vydání souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadechpdf 26 kB
doc 47 kB
Zařízení na využívání a odstraňování odpadů za rokpdf 101 kB
Žádost o vydání souhlasu k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadůpdf 29 kB
doc 41 kB
Žádost o přidělení (výpůjčku) sběrné nádobypdf 12 kB
Lesnictví a myslivost
Žádost o vydání loveckého lístkupdf 39 kB
doc 44 kB
Žádost o souhlas s umístěním stavby na lesním pozemku nebo ve vzdálenosti do 50 metrů od okraje lesa / s odnětím lesního pozemkupdf 24 kB
doc 26 kB
Žádost o vydání rozhodnutí o odnětí/omezení pozemku k plnění funkcí lesapdf 25 kB
doc 29 kB

Odbor financí
Přihlášky k úhradě poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu:
Přihláška typu A - Pro poplatníka - fyzickou osobu, která má na území města trvalý pobytpdf 20 kB, doc 111 kB
Přihláška typu B - Pro poplatníka - fyzickou osobu, která má na území města ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná FOpdf 21 kB, doc 120 kB
Přihláška typu C - Pro fyzickou osobu - cizince, která na území České republiky: (1) má povolen trvalý nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů; (2) pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsícepdf 25 kB, doc 135 kB
Přihláška k úhradě poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu formou Soustředěného inkasa plateb občanů (SIPO)pdf 32 kB, doc 72 kB
Žádost o přeúčtování platby místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pdf 43 kB
doc 68 kB
Žádost o vrácení přeplatku místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pdf 46 kB
doc 67 kB
Přihlášení k poplatku ze psů pdf 125 kB
doc 38 kB
Odhlášení poplatku ze psů pdf 261 kB
doc 34 kB
Žádost o přidělení nové známky pro psa pdf 121 kB
doc 32 kB
Žádost o vrácení přeplatku pdf 122 kB
doc 34 kB
Čestné prohlášení - důchod jediný zdroj příjmu pdf 110 kB
doc 30 kB

Odbor majetku města
Ohlášení vzniku poplatkové povinnosti (užívání veřejného prostranství)pdf 21 kB
doc 31 kB

Odbor školství, kultury a sportu
Návrh na udělení čestného občanství města Kopřivnice pdf 50 kB, doc 24 kB

Banner - Stavíme pro Vás

Informace o kvalitě ovzduší

Polétavý prach - PM10 [µg/m3]141
Povolený denní limit pro PM10 je 50 µg/m3
Data ze stanice AIM Studénka, odchylka pro Kopřivnici ±10%

Tiskové zprávy

RSS ikona

Kopřivnické noviny

Přes osmdesát seniorů se bavilo ve Vile Machů

Na tradiční akci do Vily Machů přišlo podstatně víc seniorů, než bylo zvykem. Zazpívat si s harmonikářem přišlo přes 80 seniorů.
  FOTO: DANA HOĎÁKOVÁKopřivnice (hod) – V minulém týdnu se konala druhá z připravených aktivit projektu Aktivní senior 2018 aneb Setkávání při sportu, zábavě i vzdělávání. Na akci s ...

Horvat s Přidalem rozezní své kytary ve Vile Machů

Kopřivnice (dam) - Duo kytaristů tvořené Rudym Horvatem a Radimem Přidalem se chystá do Vily Machů. Hudební večer v jejich režii chystá kavárna Vila na pátek 23. ...

Národní cena České republiky za jakost - 2016

Realizované projekty

Hlavička stránky
 
Dostavba tělocvičny a rekonstrukce ZŠ Lubina
celkové výdaje projektu - 16.940.000 Kč
přiznaná dotace - 15.880.000 Kč
podíl města - 1.060.000 Kč
Czech Point
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS